Menu

     Wybór języka
Wybierz język

English Polish Romani

     Twoje IP
18.232.38.214

Związek Romów Polskich: News

Przeszukaj ten temat:   
[ Wróć na stronę główną | Wybierz nowy temat ]

 Raport NIK

News
Raport Najwyższej Izby Kontroli o ochronie praw mniejszości romskiej

W listopadzie ubiegłego roku Narodowa Izba Kontroli zbadała realizację zadań nałożonych na administrację centralną i lokalną przez ustawę o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz przez zakończony w grudniu 2013 r. dziesięcioletni rządowy Program na rzecz społeczności romskiej. Celem Programu było zapewnienie obywatelom polskim, należącym do etnicznej mniejszości romskiej, uczestnictwa w życiu obywatelskim i wyrównywanie szans tej grupy etnicznej w stosunku do reszty społeczeństwa.

Z raportu opublikowanego w listopadzie 2015 roku, wynika że wykonywany w latach 2004-2013 Program romski, był prawidłowo realizowany, jednak nie do końca zdał egzamin ze względu na zbyt krótki okres jego realizacji. Celem Programu było zapewnienie obywatelom polskim, należącym do etnicznej mniejszości romskiej, uczestnictwa w życiu obywatelskim i wyrównywanie szans tej grupy etnicznej w stosunku do reszty społeczeństwa. Płynące z niego wnioski i doświadczenia zostały wykorzystane w prowadzonym obecnie kolejnym programie na rzecz integracji społeczności romskiej (przewidzianym na lata 2014-2020).

Najistotniejszą wnioskiem z  przeprowadzonych badań, jest fakt, iż dzięki działaniom wynikającym z ustawy o mniejszościach i wykonaniu zadań Programu romskiego stworzone zostały warunki umożliwiające Romom zachowanie tożsamości etnicznej, obyczajów, tradycji i kultury. Ponadto zapewniono jej prawo do edukacji, opieki zdrowotnej i uczestnictwa w życiu lokalnych społeczności.

Program romski  obejmował 8 obszarów w tym, m.in.: Edukację, Przeciwdziałanie bezrobociu, Zdrowie i higienę, Sytuację bytową, Bezpieczeństwo. Realizacja Programu przyczyniła się do poprawy sytuacji mniejszości romskiej w większości tych obszarów, m.in. w zakresie spraw bytowych. Działaniami podejmowanymi na rzecz polepszenia sytuacji Romów było m.in. modernizowanie i remonty mieszkań socjalnych, podłączanie osiedli romskich do wodociągów i kanalizacji, zapewnienie sanitariatów kontenerowych. Wzrosła medyczna świadomość Romów i dostęp do opieki lekarskiej, czego przyczyną było zatrudnienie w gminach pielęgniarek środowiskowych pochodzenia romskiego, promowanie  szczepień ochronnych, czy też prelekcje dotyczące higieny i profilaktyki zdrowotnej i stworzenie miejsc, w których Romowie mogli uzyskać doraźną pomoc medyczną. W 2013 r. badaniami lekarskimi i szczepieniami ochronnymi objęto blisko dwa tysiące Romów, podczas gdy w 2005 r. było ich mniej niż 900.

Prawie połowa środków Programu przeznaczona została na działania z obszaru edukacji. Najważniejszymi działaniami w tej materii było  wyposażenie dzieci i młodzieży romskiej w podręczniki i przybory szkolne, dofinansowanie inicjatyw artystycznych, propagujących historię Romów, a także przyznawane przez Ministra Administracji i Cyfryzacji stypendia dla uczniów i studentów pochodzenia romskiego. Według społeczności romskiej szczególnie pomocna była organizacja szkolnych zajęć wyrównawczych, wypoczynek letni, działalność świetlic środowiskowych i ubezpieczenie uczniów.

Kolejnym pozytywem było powołanie i wpisanie na listę zawodów asystentów edukacji romskiej, dzięki działalności których poziom systematycznego i aktywnego uczestnictwa uczniów pochodzenia romskiego w zajęciach szkolnych wzrósł z niespełna 65 do 72%. Niepokoi jednak fakt, że nie wzrósł poziom realizacji obowiązku szkolnego i nadal wynosi nie więcej niż 88%. Powodem takiego stanu rzeczy ma być niska motywacja Romów do nauki i narastające zaległości, przy jednocześnie słabej mobilizacji ze strony rodziny. Wskazywano także na ugruntowane w tradycji romskiej wczesne zamążpójścia i brak dostatecznej wiedzy o obowiązkach rodziców. Według NIK, objęcie najmłodszych dzieci romskich wychowaniem przedszkolnym, które do tej pory nie było wspierane, może być  jednym z warunków wyeliminowania trudności uczniów romskich z przyswajaniem materiału szkolnego na kolejnych etapach nauki.

Biorąc pod lupę obszar przeciwdziałania bezrobociu NIK stwierdziła, jakoby mimo podejmowania wielu inicjatyw, nie udało się na razie w pełni wyrównać szans społeczności romskiej na trudnym obecnie rynku pracy. W trakcie dziesięciu lat trwania programu stopę bezrobocia wśród Romów obniżono jedynie o 2% i w grudniu 2013 r. wciąż przekraczała ona 70% (średni poziom bezrobocia w Polsce to ok. 10-11%). NIK uważa jednak, że tak niewielka zmiana jest zapowiedzią poprawy w przyszłości. Działania podejmowane w tym obszarze to m.in. organizowanie miejsc pracy i poradnictwa zawodowego, a także szkoleń podnoszących i zmieniających kwalifikacje zawodowe.

Zdaniem NIK przyczyną wysokiego poziomu bezrobocia wśród Romów są nie tylko problemy z edukacją oraz sezonowymi migracjami społeczności romskiej. Znaczący wpływ na ten stan rzeczy mają kodeksy obyczajowe, zabraniające Romom wykonywania określonych zajęć, przez co tworzą się ograniczenia i trudności w znalezieniu pracy przez Romów, jak i w oferowaniu im zatrudnienia.

Twórcy raportu uważają, że Program romski osiągał założone wcześniej cele i rozwijał się powoli, ale systematycznie. W jego realizację zaangażowały się urzędy rządowe i samorządowe oraz organizacje pozarządowe. W roku największej aktywności (2008) zadania Programu realizowało 368 podmiotów. „We wspólne działania udawało się stopniowo włączać także organizacje romskie: w pierwszym roku do Programu dołączyło 13 organizacji romskich, w ostatnim było ich już 79. Tak znaczący wzrost dowodzi, że Romowie uwierzyli w możliwość wpływania na własną sytuację i kształtowania własnego wizerunku” - wskazuje NIK i uznaje aktywizację stowarzyszeń romskich i zaangażowanie ich przedstawicieli w uczestnictwo w społeczeństwie obywatelskim za jeden z największych sukcesów wdrożenia Programu.

Nie odnotowano większych nieprawidłowości wśród pracy organów administracji publicznej odpowiedzialnych za sprawy społeczności romskiej, wynikające z ustawy o mniejszościach. Wszyscy skontrolowani wojewodowie powołali np. pełnomocników ds. mniejszości narodowych i etnicznych, co ułatwiło koordynowanie wielu działań. Nie było również zastrzeżeń do pracy wojewodów, którzy prawidłowo reagowali na zdarzenia o charakterze mowy nienawiści, dyskryminacji i rasizmu. W stosunku do 2013 r. liczba ujawnionych w skali kraju pokrzywdzonych Romów w 2014 r. zmalała o prawie 50%, w czasie gdy liczba tego rodzaju przestępstw ogółem wzrosła o ponad połowę.

Środki przeznaczone na realizację Programu romskiego zostały wykorzystane gospodarnie i zgodnie z przeznaczeniem. „W ciągu dziesięciu lat trwania Programu zrealizowano 5725 zadań, na które wydano blisko 114 mln zł (ponad 81 proc. tych środków stanowiła dotacja celowa z budżetu państwa). Przedsięwzięcia na rzecz mniejszości romskiej były finansowane również z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Najwięcej zadań - 3584, czyli ponad 62 proc. wszystkich inicjatyw - zrealizowano w obszarze Edukacji a także Kultury i zachowania romskiej tożsamości etnicznej - 684 zadania.” – czytamy w raporcie.

Wśród palących kwestii, w których jest jeszcze wiele do zrobienia NIK wymienia rozpoznanie rzeczywistych potrzeb i lokalnych problemów, z którymi społeczności romskie spotykają się na co dzień: w miejscach zamieszkania, w szkołach czy w urzędach. Według  NIK znajomość lokalnych spraw to jednym z warunków równego traktowania grup kulturowych na danym terenie. Skontrolowani wojewodowie nie mogli się pochwalić opracowaniem katalogu potrzeb mniejszości romskiej, czy też wypracowaniem systemu rozwiązywania problemów Romów na terenie swojego województwa. Podobnie niewielką znajomością problemów romskich wykazały się gminy, argumentując to małą liczebnością tej grupy traktowały je jako część problemu całej wspólnoty samorządowej.

Kolejną rzeczą, którą według NIK powinny poprawić gminy i wojewodowie jest stan wiedzy o mniejszości romskiej wśród nieromskiej części lokalnych społeczności. W ciągu minionej dekady udało się zrealizować jedynie 209 przedsięwzięć z tego obszaru.

W raporcie poświęcono także uwagę kwestii rumuńskich Romów we Wrocławiu, gdzie od ponad trzech lat nie został rozwiązany, trwający od 2012 r., problem nielegalnych koczowisk rumuńskich przy ul. Kamieńskiego i ul. Paprotnej. Zdaniem NIK przyczyną jest brak jednolitej i spójnej procedury postępowania polskich władz rządowych i samorządowych w stosunku do obywateli Unii Europejskiej - którymi są rumuńscy Romowie, ale którzy nie są jednocześnie cudzoziemcami w rozumieniu polskiego prawa. NIK przypomina, że unijne przepisy nie przewidują m.in. finansowego wspierania integracji swoich obywateli migrujących w ramach tzw. mobilności wewnętrznej.

W związku z wynikami kontroli NIK skierowała wnioski do:

Ministra Administracji i Cyfryzacji o:
• opracowanie i wdrożenie działań sprzyjających objęciu dzieci romskich wychowaniem przedszkolnym, jako warunku wyeliminowania trudności uczniów romskich w przyswajaniu materiału szkolnego;

oraz do Ministra Spraw Wewnętrznych o:
• wypracowanie spójnej procedury postępowania władz rządowych i samorządowych w odniesieniu do grupy rumuńskich Romów nieposiadających statusu cudzoziemcy, a zamieszkujących na nielegalnych koczowiskach, w tym także o określenie zasad finansowania wydatków związanych z ich pobytem.

Z badań NIK wynika, że mimo naocznej zmiany sytuacji społeczno-ekonomicznej Romów, nadal są oni grupą społecznie zmarginalizowaną. Wśród wielu powodów wymienić należy przede wszystkim wciąż niższy status socjalny, niedostateczne wykształcenie oraz wysoki poziom bezrobocia. Dlatego wypracowanie trwałej, korzystnej zmiany będzie w opinii NIK wymagało jeszcze wielu lat pracy i obustronnych wysiłków.

Z raportem można zapoznać się na stronie Najwyższej Izby Kontroli.

Wysłany przez admin_zrp dnia 11-02-2016 o godz. 09:45:24 (308 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 PEDOFILIA - OUT

News

ZBURZMY MUR MILCZENIA

Pomimo rozgorzałej debaty publicznej na temat pedofilii, jest ona wciąż tematem tabu w Polsce, a statystyki policyjne dowodzą, że skala tego problemu społecznego narasta. Kampania PEDOFILIA  - OUT ma na celu walkę ze zjawiskiem pedofilii i wykorzystywania seksualnego dzieci bez względu na narodowość. Projekt ma pobudzić do przerwania zmowy milczenia i do wypracowania wspólnego frontu przeciwdziałania pedofilii także wśród Romów.

Dzieci nie są edukowane pod kątem edukacji seksualnej i często nie zdają sobie sprawy z tego, co jest dozwolone w stosunku do ich ciała i przestrzeni osobistej, a co nie. Niezbędne jest dotarcie do nich z informacjami tak, by były świadome, że dzieje im się krzywda oraz gdzie mogą szukać pomocy.Ważne, żeby dziecko wiedziało, że to, co robi sprawca jest niezgodne z prawem i cała wina leży po jego stronie, niezależnie od tego, czy się broniło, czy nie.

Romowie nie są skorzy do zgłaszania się z prośbą o jakąkolwiek pomoc do instytucji publicznych w szczególności, w tak delikatnych i wymagających dyskrecji, sprawach jak wykorzystywanie seksualne. Najlepszym rozwiązaniem jest stworzenie miejsca, gdzie będą mogli się zgłosić bez obaw o stereotypy, z zagwarantowaną dyskrecją i poszanowaniem romskiej kultury.

Pedofilia nie jest wcale rzadkim zjawiskiem. To problem dotykający wszystkie warstwy społeczne – nie tylko te „z marginesu”. Molestują nie tylko dorośli, lecz także rówieśnicy, często osoby z najbliższego otoczenia – starszy brat, kolega, czy przyjaciel rodziny. Zdarza się również, że to kobiety są sprawcami wykorzystywania seksualnego i stanowią ok. 1-10% ogółu sprawców. Niezależnie jednak od tego, kto dopuszcza się pedofilii, pozostawia ona głębokie ślady w psychice ofiary, a nierzadko także i na ciele. Szybka reakcja daje duże szanse na powrót do normalnego, bezpiecznego życia.

Chcemy zmienić świadomość społeczną dotyczącą wykorzystywania seksualnego dzieci. Brak reakcji na krzywdzenie dziecka oznacza przyzwolenie na nie!

Cele projektu:
- zebranie danych dotyczących zjawiska pedofilii wśród Romów;
- kompleksowa pomoc ofiarom pedofilii w środowisku romskim;
- akcja informacyjno-promocyjna dotycząca zjawiska pedofilii i sposobów walki z nią;
- stworzenie skutecznych narzędzi do walki ze zjawiskiem pedofilii.

Działania:
W ramach projektu PEDOFILIA  – OUT uruchomiony jest telefon zaufania (94 37 250 96) oraz możliwość kontaktu poprzez stronę internetową (www.romowie.com pod hasłem PEDOFILIA – OUT, e-mail zrp.pedofilia_out@wp.pl), gdzie ofiary pedofilii mogą szukać pomocy przy zachowaniu całkowitej anonimowości. Udzielamy poszkodowanym kompleksowej pomocy, np.: kierujemy osoby poszkodowane do odpowiednich instytucji i zapewniamy pomoc prawną oraz wsparcie psychologa..

Pamiętaj! Zapewniamy pełną anonimowość osoby zgłaszającej.


WAŻNE!
JEŻELI ZNASZ SPRAWCÓW PEDOFILII I ICH OFIARY, POPRZEZ MILCZENIE JESTEŚ POŚREDNIO RÓWNIEŻ SPRAWCĄ. OBOWIĄZKIEM KAŻDEGO UCZCIWEGO CZŁOWIEKA JEST POMOC  OFIAROM, RÓWNIEŻ POPRZEZ WSKAZYWANIE. NIE BĄDŹ ŚLEPY NA KRZYWDĘ INNYCH, NIECH ZNIECZULICA NIE DOTYCZY RÓWNIEŻ CIEBIE.
NIE MOŻEMY DAĆ PRZYZWOLENIA SPOŁECZNEGO PEDOFILII.


Wysłany przez admin_zrp dnia 03-02-2016 o godz. 10:38:20 (390 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Odkrycia Gerarda Gierlińskiego w piśmie Focus

News
Znany romski paleontolog dr Gerard Gierliński wraz z Dawidem Surmikiem z Państwowego Instytutu Geologicznego, na podstawie odkrytych w Kolorado i USA śladów dinozaurów wysnuli teorię, jakoby gady te zabiegały o względy płci przeciwnej wykonując specyficzny „taniec”.

"Paleontologiczne Eldorado" badacze odkryli dwa lata temu w pobliżu granicy ze stanem Utah. Dzięki temu naukowcy określili rejon, gdzie doszło do wielu spektakularnych odkryć. "Kiedy tam byłem, miałem wrażenie, jakbym wchodził do galerii handlowej ze skamieniałymi śladami dinozaurów. Tam prawie na każdym kamieniu, który spadł z klifu na dno małego kanionu, widniały dobrze zachowane ślady stóp i odciski skóry dinozaurów" – powiedział Focusowi  dr Gierliński prowadzących badania na tym terenie.

Z dobrze zachowanych dinozaurzych drapnięć można wyczytać że ślady te mogą być dowodem zalotów. Zdaniem Surmika dinozaury podczas zalotów mogły np. przebierać nogami, jak grzebiąca kura, spoglądać w górę i ryczeć, wykonując energetyczne "tańce" godowe przed samicami. Podobne zachowania godowe można zauważyć wśród współczesnych ptaków.

Odkrycie romskiego naukowca i jego współpracownika obiegło cały świat. Według Surmika ma ono istotny wkład w ogólnoświatową dyskusję na temat pokrewieństwa ptaków z nieptasimi dinozaurami, bo świadczy, że pokrewieństwa nie ograniczały się tylko do cech anatomicznych, ale też behawioralnych. Obaj paleontolodzy związani są z Moab Giants, nowopowstałym muzeum w stanie Utah poświęconym tropom kręgowców we wschodnim Utah.

Wysłany przez admin_zrp dnia 25-01-2016 o godz. 11:40:46 (227 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Nowa pełnomocnik Wojewody na Dolnym Śląsku

News
18 stycznia Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak powołał nową pełnomocnik do spraw mniejszości narodowych i etnicznych. Została nią Justyna Matkowska – doktorantka Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego oraz członek Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych do spraw finansowania zadań oświatowych służących podtrzymywaniu tożsamości narodowej, etnicznej i językowej mniejszości.

Nowa Pełnomocnik jest w połowie romskiego pochodzenia, specyfika mniejszości narodowych i etnicznych jest jej dobrze znana. Od kilku lat jest także współpracownikiem Związku Romów Polskich z siedzibą w Szczecinku, gdzie zyskiwała niezbędne doświadczenie w pracy z mniejszością romską. Jej zadaniem będzie koordynacja działań organów administracji rządowej realizujących działania na rzecz mniejszości, rozwiązywanie problemów oraz przeciwdziałanie dyskryminacji na obszarze Dolnego Śląska.

Wysłany przez admin_zrp dnia 21-01-2016 o godz. 09:59:23 (200 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Ponad 11 tysięcy Romów ewakuowanych z obozów we Francji

News
Liga Praw Człowieka (LDH) i Europejskie Centrum Praw Romów (ERRC) w corocznym raporcie dotyczącym sytuacji ludzi tej narodowości podały, że w roku 2015 władze ewakuowały siłą 11 tys. 128 osób ze 111 miejsc ich pobytu. Dodatkowo 410 osób musiało opuścić pięć obozów z powodu pożarów. Raport powstał na podstawie artykułów prasowych, komunikatów i bezpośrednich świadectw przekazanych przez organizacje pozarządowe.

Mimo iż da się zauważyć tendencję spadkową – w roku 2014 usunięto 13 tys. 500 osób – organizacje  ostrzegają, że Francja nie ma żadnej polityki zmierzającej do rozwiązania problemu romskich imigrantów. Organizacje, zajmujące się ochroną praw Romów politykę Paryża wobec nich nazwały „haniebną, nieludzką i poniżającą”.

Obecnie Francję zamieszkuje 20 tysięcy Romów, często w bardzo złych warunkach. W obozach, w których przebywają, nierzadko nie ma dostępu do prądu ani bieżącej wody.

Źródło: tvp.info, polsatnews.pl

Wysłany przez admin_zrp dnia 18-01-2016 o godz. 11:37:55 (197 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Obchody 74. rocznicy likwidacji

News
12 stycznia w Łodzi oddano Hołd pięciu tysiącom Romów i Sinti zamordowanych w czasie likwidacji "obozu cygańskiego" w Litzmannstadt Getto, była to 74. Rocznica tego wydarzenia. Organizatorem uroczystości było Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi i Centrum Dialogu im. Marka Edelmana.

Wydarzenie odbyło się w miejscu Starej Kuźni przy ul. Wojska Polskiego, który stanowił bramę wejściową do "obozu cygańskiego". Pod obeliskiem z pamiątkową tablicą złożono kwiaty oraz zapalono znicze.

W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele ambasady Austrii, władz Łodzi i województwa łódzkiego, związków religijnych,  Instytutu Pamięci Narodowej, społeczność Romów, a także mieszkańcy Łodzi oraz uczniowie Gimnazjum nr X i XXX Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi.

Obóz na terenie Litzmannstadt Getto funkcjonował od listopada 1941 r. do stycznia 1942 r. Władze niemieckie umieściły tam 5 tysięcy osób z Bungerlandu. Przez trzy miesiące zmarło ponad 600 więźniów, głównie na tyfus. Pozostałych 4300 Romów od 5 do 12 stycznia 1942 r. hitlerowcy wywieźli do obozu zagłady w Chełmnie nad Nerem. W drodze do obozu zostali otruci spalinami w samochodach - komorach śmierci..Nikt nie przeżył.

„Wracanie pamięcią do prześladowań i mordu na przedstawicielach mniejszości, skłania nas dzisiaj do poświęcenia uwagi współczesnym mniejszościom. Ponieważ właśnie one niezależnie od ich rodzaju są zawsze zagrożone deprecjonowaniem oraz stawianiem poza nawiasem społeczeństwa. Nie mówiąc już o gorszych przykładach zachowań” - powiedział w trakcie uroczystości ambasador Austrii w Polsce Thomas M. Buchsbaum.

Dzień uroczystości poprzedzony był lekcją dla młodzieży o "obozie cygańskim" w łódzkim getcie.

Źródło: uml.lodz.pl, wyborcza.pl

Wysłany przez admin_zrp dnia 15-01-2016 o godz. 11:28:08 (359 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Wielokulturowo w Częstochowie

News
Naczelny rabin Polski, Michael Schudrich wziął udział w święcie, którego obchody były częścią programu uczącego młodzież tolerancji - opowiadał o tradycji święta Chanuki.

W ramach częstochowskiego projektu „Wielokulturowość, Żydzi, Romowie, Polacy. Nasza Wspólnota Historia. Nasza Wspólna Ojczyzna.” w zajęciach na temat wspólnej historii wzięło udział ponad 800 uczniów ze szkół podstawowych i 950 ze szkół ponadgimnazjalnych. Odbył się także konkurs plastyczny dla dzieci o Żydach i Romach. Prace konkursowe prezentowane były w Bibliotece Miejskiej w Częstochowie.

W ramach projektu 16 grudnia, w Akademii im. Jana Długosza miał miejsce panel dyskusyjny „Od tolerancji do współbycia”, w którym uczestniczyli przedstawiciele gmin żydowskich, muzułmanów i chrześcijan. Natomiast 20 grudnia w Filharmonii Częstochowskiej odbył się koncert z udziałem artystów Teatru Żydowskiego w Warszawie i artystów romskich.

Źródło: dziennikzachodni

Wysłany przez admin_zrp dnia 13-01-2016 o godz. 10:54:30 (264 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 5)

 Romów nie lubi się najbardziej

News
Portal Polityka opublikował wyniki badania przeprowadzonego przez YouGov, jeden z najbardziej wiarygodnych europejskich ośrodków badania opinii publicznej. Z analizy badań wynika, że z wielu mniejszości najbardziej negatywną opinię posiadają wśród respondentów Romowie.

Badanie przeprowadzono w Wielkiej Brytanii, Danii, Szwecji, Finlandii, Norwegii, Francji oraz w Niemczech. Łącznie wzięło w nim udział 7 tysięcy osób. Zadano im pytanie: „Czy twoja opinia o wymienionych mniejszościach jest pozytywna czy negatywna?”. Wybrać można było  odpowiedzi: „bardzo pozytywna”,„względnie pozytywna”, „ani pozytywna ani negatywna”, „względnie negatywna”, „bardzo negatywna”, „nie wiem”. Pytano o Romów, muzułmanów, Żydów, czarnoskórych, chrześcijan, młodych i starych oraz mniejszości seksualne.

Najmniejszą sympatię wśród północnych Europejczyków zyskali Romowie i muzułmanie. Najbardziej negatywnie wypowiedzieli się o Romach Duńczycy (72 proc. negatywnych odpowiedzi), Brytyjczycy (58 proc.), Francuzi (55 proc.) oraz Finowie (53 proc.) Nie tolerują Romów także Niemcy (42 proc.). Według badacza uprzedzeń Wolfganga Benza, wnika to z tego, że 80 proc. z nich kojarzy Romów z wyłudzaniem świadczeń społecznych, a 78 proc. z przestępczością. 14 procent opowiada się nawet za umieszczeniem Romów w specjalnych kwaterach.

Po zamachu na Charlie Hebdo w którym zginęło 129 osób o 5 proc. wzrosła negatywna opinia Francuzów o muzułmanach. Łączna ilość osób o negatywnej opinii wobec nich wyniosła 40 proc.

Najmniej negatywnych opinii, we wszystkich badanych państwach, zebrali Żydzi (średnio 10 proc.) oraz społeczności LGBT (średnia: 12,5 proc.).

Źródło: polityka.pl

Wysłany przez admin_zrp dnia 11-01-2016 o godz. 12:17:22 (258 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 34. Pielgrzymka Romów na Jasną Górę

News
Jak informuje biuro prasowe Jasnej Góry 6 grudnia 2015 r. Romowie z całej Polski zebrali się w Jasnej Górze na 34. Pielgrzymce, gdzie odbyła się  msza święta przed Cudownym Obrazem Matki Bożej odprawiona przez ks. Stanisława Opockiego, krajowego duszpasterza Romów.

„Romowie, to lud chrześcijański. Niewielu można znaleźć wśród Romów takich, którzy by nie byli ochrzczeni. Cały problem sprowadza się do tego, czy jesteśmy wierni przyjętemu Sakramentowi Chrztu. Dlatego planując pracę duszpasterską na cały rok zastanówmy się, jak tej wierności dochować. (…) Sakrament Chrztu, to wspaniały sakrament, to pierwszy sakrament, który nas zobowiązuje, to nie tylko dar, przywilej, ale nas zobowiązuje do bycia chrześcijaninem. Czego od nas wymaga przyjęty przez nas chrzest? Przede wszystkim odwagi w przyznaniu się do Chrystusa. W tym świecie, w którym żyjemy szczególnie jest zapotrzebowanie na odważne dawanie świadectwa życia chrześcijańskiego, żeby tej wiary się nie wstydzić, aby być dumnym z tego, że jest się chrześcijaninem” – mówił w swej homilii ksiądz Opocki.

Jako krajowy duszpasterz Romów ksiądz Stanisław Opocki ma za zadanie stałe prowadzenie katechizacji sytuacyjnej i pogłębianie wiedzy religijno-moralnej na terenie kraju i w niektórych ośrodkach poza Polską. Jednoczy Romów na wspólnym przeżywaniu Eucharystii, sakramentów świętych i wspólnotowej modlitwy podczas organizowanych co roku pielgrzymek.

Ksiądz Opocki popularyzuje comiesięczną mszę świętą dla mniejszości romskiej z oprawą liturgiczną, którą przygotowują sami Romowie, są to m.in. pieśni religijne w języku romskim. Krajowy Duszpasterz Romów współdziała ze stowarzyszeniami romskimi na terenie kraju.

Źródło: jasnagora.com

Wysłany przez admin_zrp dnia 08-01-2016 o godz. 15:11:38 (214 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Dewastacja pomnika pamięci zamordowanych Romów

News
DEWASTACJA BERLIŃSKIGO POMNIKA PAMIĘCI ROMÓW I SINTI ZAMORDOWANYCH PRZEZ NAZISTÓW

Jak informuje Fundacja Ucieczka, Wypędzenie, Pojednanie pod koniec października ubiegłego roku wandale zdewastowali berliński pomnik poświęcony pamięci Romów i Sinti zamordowanych przez nazistów. Sprawcy wypisali na pomniku nazistowskie swastyki i słowa „gaz”.

Szef fundacji, Uwe Neumarker, uznał to wydarzenie „agresywnym anty-romskim aktem” i powiedział, że w miejscu, gdzie znajduje się pomnik zostało wzmocnione zabezpieczenie. Neumarker dodał, że graffiti usunięto, a władze państwowe wszczęły śledztwo w tej sprawie.

„To jest atak na proces pojednania” powiedział Romeo Franz, działacz na rzecz praw Romów, który skomponował muzykę do pomnika. „Siedemdziesiąt lat po ludobójstwie, nasi ludzie wciąż doświadczają dyskryminacji i wykluczenia w Niemczech, na co dzień”, wspomniał.

Pomnik w kształcie okrągłego basenu z kamiennym trójkątem w środku, został otwarty przez kanclerz Angelę Merkel w Berlinie w 2012 roku.
Po 20 burzliwych latach został ostatecznie zbudowany z dotacji rządu federalnego.

Źródło: ndtv.com

Wysłany przez admin_zrp dnia 06-01-2016 o godz. 09:02:16 (267 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

1053 newsów (106 stron, 10 na stronie)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 ]

     Stypendia

     Wsparcie

     Ogłoszenie IPN

     Monitoring

     Raport
W latach 2007-2013 strona ZRP 
była realizowana dzięki dotacji przyznanej przez Ministra Administracji i Cyfryzacji
w ramach realizacji Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce


Związek Romów Polskich
       www.romowie.com

Pierwszy romski portal w Polsce oparty o PHPNuke.
All logos and trademarks in this site are property of their respective owner. The comments are property of their posters, all the rest © 2006 by: Webmaster and Admin_ZRP.

PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Tworzenie strony: 0.18 sekund