Menu

     Wybór języka
Wybierz język

English Polish Romani

     Twoje IP
18.232.38.214

Związek Romów Polskich: News

Przeszukaj ten temat:   
[ Wróć na stronę główną | Wybierz nowy temat ]

 Historia a prawa człowieka: pamięć, edukacja i aktywizm

News
Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu we współudziale z warszawskim ośrodkiem popularyzującym historię najnowszą Karta oraz niemiecką fundacją Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość z siedzibą w Berlinie byli organizatorami konferencji poświęconej historii oraz prawom człowieka. Spotkanie trwające w dniach 24-26 stycznia bieżącego roku miało za zadanie odpowiedzieć na wiele bardzo ważnych pytań oraz wypracować koncepcje, które pozwolą na bardziej skuteczne łączenie nauczania historii oraz praw człowieka.

Na pierwszy rzut oka może się to wydawać zbędne, jednakże dochodzące do głosu w niemalże każdym zakątku Europy radykalne ruchy polityczne odwołujące się w swoich programach i hasłach do ksenofobicznych, rasistowskich, nacjonalistycznych treści przypominają nam, że wielu ludzi nie wyciąga z minionego procesu dziejowego żadnych wniosków, a często szuka źródeł i podstaw swojego działania w radykalnych ruchach politycznych, mających charakter skrajny i spychający podstawowe i elementarne prawa przysługujące każdemu człowiekowi jako prawa niezbywalne na zupełny margines lub wprost gwałcąc je. Prowadzi to do licznych nadużyć, przestępstw, które dotykają wielu ludzi przynależnych do różnorakich grup społecznych. Co chwilę słyszymy o przestępstwach i rozbojach na tle etnicznym, z radia, prasy, telewizji dobiegają nas wiadomości o pobiciach, gwałtach obcokrajowców, ludzi inaczej wyglądających, członków mniejszości narodowych.

Na ostracyzm i jawną dyskryminację narażona jest także mniejszość romska, która bardzo często doświadcza zachowań dyskryminujących, obejmujących swoim zasięgiem różne dziedziny życia – pracę, szkołę, dostęp do służby zdrowia i wiele innych. Wiele popełnianych czynów zabronionych prawem nie jest w ogóle zgłaszanych przez potencjalne ofiary, ze względu na bojaźń przed odwetem lub kolejnymi przykrymi zdarzeniami. Wiele z tych osób żyje w lęku o swoje własne życie, życie swoich najbliższych, dzieci, wnuków, dziadków. Konflikty na tle etnicznym jak i też łamanie podstawowych praw człowieka są w dalszym ciągu powszechne w nowoczesnym, podobno zmodernizowanym i nowoczesnym świecie.

Co jakiś czas wykorzystujące problemy społeczne radykalne ruchy polityczne kierują swoją wrogość wobec różnorakich grup społecznych, w tym najczęściej wobec mniejszości narodowych. Proces ten nie dotyczy tylko i wyłącznie mniejszości romskiej, która jest  według wszelkich badan najbardziej na nie narażona lecz także innych grup narodowych. Przykładów tych można mnożyć w nieskończoność,  niemniej można chociażby wymienić społeczności tureckie w Niemczech, grupy Algierczyków, Marokańczyków we Francji, środowiska Afroamerykanów w USA, lecz także  ten proces  działa w obie strony. Europejczycy ze względu na swoją przynależność religijną i wyznania są prześladowani i dyskryminowani w świecie arabskim i krajach muzułmańskich. Ciekawym jest przykład społeczności afroamerykańskich z USA, kiedy to pod koniec XIX wieku na skutek inicjatywy prezydenta Monroe powstał ruch mający za zadanie stworzenie państwa w Afryce dla prześladowanych Afroamerykanów lub tych,  którzy takowych prześladowań doznali. Pod koniec XIX wieku na kontynencie afrykańskim powstało państwo Liberia ze stolicą o nazwie Monrowia, na cześć inicjatora całego procesu - prezydenta Monroe. Zaczęły się wyjazdy tych, którzy wcześniej byli prześladowani na kontynencie amerykańskim. W nowej ojczyźnie mieli znaleźć nowe życie, wolne od uprzedzeń, stereotypów, wreszcie na pierwotnej ziemi, z której społeczność murzyńska się wywodziła. Co ciekawe, po niedługim okresie czasu ci, którzy byli prześladowani i którzy do lat 60 tych XIX wieku byli niewolnikami zaczęli prześladować i kierować zachowania nacechowane dyskryminacją w stosunku do miejscowej, rdzennej ludności Afrykanów. Historia więc odwróciła się na niekorzystną kartę i stronę. Stąd też ważne jest aby edukować i kształcić ludzi, aby z jednej strony uczyć ich o dziejach minionych by lepiej mogli zrozumieć świat, który ich otacza, a z drugiej strony wyrabiać w nich postawy aprobujące poszanowanie godności każdego człowieka, bez względu na ich przynależność narodową, etniczną, religijną, poglądy polityczne lub też inne przymioty, które mogłyby pozwolić na gwałcenie swobody i praw przypisanych każdej jednostce ludzkiej. Było to jednym z głównych zadań oświęcimskiego spotkania.

Po otwarciu konferencji przez dyrektora Międzynarodowego Domu Spotkań w Oświęcimiu Leszka Szustera, licznie zgromadzeni przedstawiciele ponad 30 organizacji pozarządowych, instytucji publicznych, szkół wyższych przystąpili do pierwszego panelu tematycznego spotkania. Na konferencji był także obecny przedstawiciel Związku Romów Polskich Andrzej Łuczak.

Pierwsza część spotkania zaczęła się od przedstawienia działalności i konkretnych projektów realizowanych przez poszczególne organizacje. Przedstawiciele Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu opowiadali o roli nauczania historii oraz znaczeniu miejsc pamięci w procesie dydaktycznym na przykładzie  projektu „Prawa człowieka zaczynają się od praw dzieci i młodzieży”. Prezentacja i wystąpienie miały na celu poinformowanie uczestników o działaniach przypuszczanych przez oświęcimską instytucję w kierunku młodych pokoleń, najbardziej otwartych na wiedzę oraz podatnych na utrwalenie i zbudowanie pozytywnych postaw i poglądów oraz ewentualne ich skorygowanie.

W dalszej części swoje projekty prezentował ośrodek Karta upowszechniający wiedzę o historii XX wieku. Ten etap spotkania miał za zadanie omówienie roli źródeł historycznych i ich ograniczeń w edukowaniu o prawach człowieka na przykładzie podręcznika „Historia, a prawa człowieka” oraz projektu „Biblioteka miejscem edukacji  na rzecz praw człowieka”.

W drugiej części spotkania swoje działania przedstawiało stowarzyszenie Kampania przeciw Homofobii z Warszawy na przykładzie projektu „Berlin-Yogyakarta. Od hitlerowskiego terroru wobec osób homoseksualnych do praw człowieka dzisiaj.”

Po krótkiej przerwie obiadowej nastąpiła cześć warsztatowa spotkania, w której uczestnicy pracowali w grupach zadając sobie pytanie jak łączyć edukację historyczną z edukacją o prawach człowieka i na ich rzecz i w rezultacie wspólnie opracowując katalog dobrych praktyk. Warsztaty były prowadzone przez organizację Humanity in Action Polska oraz ośrodek Karta. Uczestnicy warsztatów mieli za zadanie pracując w kilku grupach  opracować wspólne pomysły na rzecz efektywnej edukacji dzieci i młodzieży oraz łączenia jej z nauką o prawach człowieka, często spychanych w polskich placówkach oświatowych na margines. W dalszej części spotkania poszczególne organizacje prezentowały organizowane i koordynowane przez siebie projekty uczące o historii i prawach człowieka. Teresa Grzybowska z Młodzieżowego Domu Kultury w Krakowie opowiadała o projekcie „Edukacja obywatelska – współpraca instytucji oświatowych i samorządu”, a Marzena Pogorzelska z Uniwersytetu Opolskiego opowiadała o projekcie „Unsung heroes”, czyli od Ireny Sendlerowej do innych nieznanych bohaterów. Drogi nauczania o Holokauście. W projekcie tym uczestniczyli Romowie z Opolszczyzny i Dolnego Śląska, miał on na celu edukowanie o holokauście i jego nieznanych nieodkrytych stronach, w tym także zagładzie Romów.

Po przedstawieniu projektów i krótkiej przerwie odbyło się ponadgodzinne wystąpienie przedstawiciela Związku Romów Polskich Andrzeja Łuczaka. Spotkanie miało charakter dyskusji w pierwszej części dotyczącej historii Romów na ziemiach polskich i takich aspektów jak ludobójstwo mniejszości romskiej w czasie II wojny światowej, problem dyskryminacji, obraz Romów w kinie i mass mediach, uprzedzenia, odbiór Romów przez uczestników spotkania i ich własne doświadczenia i kontakty z tą mniejszością. Przeważały opinie przychylne i pozytywne, a zgromadzeni goście wykazali się dużą wiedzą na temat poruszanej problematyki.

W drugiej części spotkania nastąpiła prezentacja projektu „Romskie ofiary nazizmu” realizowanego przez Związek Romów Polskich przy współudziale fundacji Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość z siedzibą w Berlinie. Prezentacji uważnie i z zaciekawieniem  przysłuchiwała się także przedstawicielka fundacji, obecna na spotkaniu pani Corrina Jentzsch. Projekt trwający 3 lata ma za zadanie niesienie pomocy romskim ofiarom nazizmu w Polsce. Zatrudnionych w ramach projektu 3 asystentów socjalnych pochodzenia romskiego ma za zadanie dotrzeć do 80 romskich beneficjentów oraz świadczyć na ich rzecz kompleksową pomoc w postaci załatwiania spraw urzędowych, załatwiania opieki medycznej i profilaktyki na rzecz Romów poszkodowanych przez nazistowskie Niemcy. Pomoc ta ma za zadanie także naświetlenie ogromu problemów starszych Romów, ofiar nazizmu niemieckiego i zainteresowanie nimi pracowników służb społecznych powołanych do niesienia pomocy i troski względem poszkodowanych, żyjących często w skrajnie ciężkich warunkach. Projekt zakłada także częściowa refundację leków i kosztów wizyt u lekarza dla beneficjentów objętych pomocą przez asystentów. Po ponadgodzinnym wystąpieniu prowadzonym przez przedstawiciela Związku Romów Polskich i żywej dyskusji wśród uczestników spotkania, dobiegł końca pierwszy dzień konferencji.

Drugi dzień spotkania poświęcony był różnorakim inicjatywom służącym ochronie praw człowieka. Narzędziem do tego była symulacja działania Międzynarodowego Trybunału Karnego przeprowadzona przez przedstawicieli Fundacji Krzyżowa. W dalszej części spotkania swoje prezentacje i ćwiczenia szkoleniowe i warsztatowe inicjowali  przedstawiciele warszawskiej fundacji Humanity in Action, poruszając problematykę osób niepełnosprawnych żyjących w Polsce, a następnie przedstawiając różnorakie sposoby aktywizacji młodych obywateli poprzez inicjatywę „Polska w teorii i praktyce – od oporu do solidarności, od transformacji do społeczeństwa obywatelskiego.”

Druga część dnia miała charakter debaty, w której uczestniczyli ludzie na co dzień, zajmujący się w  swojej praktyce zawodowej ochroną praw człowieka. Wśród zaproszonych gości byli m.in.:
- szef misji dyplomatycznej Tadeusza Mazowieckiego w latach 1993-1995 na Bałkanach organizowanej przez ONZ, wieloletni wykładowca akademicki prof. dr hab. Roman Wieruszewski z Instytutu Praw Człowieka Polskiej Akademii Nauk,
- prof. Zdzisław Mach z Instytutu Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego,
- Alicja Białecka z Państwowego Muzeum Auschwitz Birkenau.

Całość dyskusji była moderowana przez panią dr Jolantę Ambrosewicz – Jacobs. Zaproszeni goście opowiadali o swoich doświadczeniach związanych z pracą na rzecz ochrony praw człowieka, a następnie odpowiadali na pytania licznie zgromadzonych uczestników debaty, co sprawiło, że dyskusja dobiegła końca na długo po planowanym jej finale.

Ważne jest aby spotykać się i rozmawiać na tematy ochrony praw człowieka. Wydarzenia, które możemy na bieżąco śledzić pozwalają nam zauważyć, że ludzie często nie wyciągają dostatecznych wniosków z przeszłości, która często miała charakter tragiczny. Negatywne procesy, takie jak dochodzenie do głosu skrajnych ruchów obywatelskich, politycznych lub też po prostu codzienne akty wandalizmu nie powinny mieć  miejsca.  We współczesnym świecie pełno jest miejsc, w  których na co dzień łamane są podstawowe prawa przysługujące każdej osobie. Karana jest przynależność religijna, poglądy polityczne, kolor skóry. Bardzo często powód może być każdy aby kogoś zgładzić lub skazać na wieloletni wyrok. Pozornie najbardziej cywilizowany kontynent europejski lub też szeroko pojęta cywilizacja Zachodu, także nosi w sobie zarzewie łamania praw jednostkowych – konflikty na tle etnicznym, akty wrogości wobec społeczności romskiej, reżimy polityczne, np. na Białorusi to tylko nieliczne przykłady. Ważne jest aby starć się znaleźć efektywne drogi łączenia historii i uczenia o niej, prawach człowieka oraz ich przestrzeganiu tak, aby przekazywane treści jak najefektywniej trafiały do potencjalnego odbiorcy. Posiadanie praw człowieka , ale równocześnie ich przestrzeganie jest warunkiem istnienia i życia każdej jednostki.

Andrzej Łuczak

Wysłany przez admin_zrp dnia 13-02-2014 o godz. 14:05:58 (781 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Rola romskiej prasy, radia i telewizji

News
Rola romskiej prasy, radia i telewizji w zachowaniu kultury, tożsamości i języka romskiego w krajach Europy Środkowej po roku 1989


Koniec rządów partii komunistycznych w Europie Środkowej, Wschodniej i Południowo – Wschodniej na przełomie lat 80 – tych i 90 – tych oznaczał rozpoczęcie wieloletniego okresu trudnych, aczkolwiek bezwzględnie koniecznych przemian politycznych, społecznych i gospodarczych. Swoboda działalności społeczno – politycznej stworzyła przed społeczeństwami Czechosłowacji, a od roku 1993 Czech i Słowacji oraz Polski i Węgier niespotykane w okresie powojennych możliwości w tym zakresie. Możliwości te ze swej zasady dostępne były również dla zamieszkujących te kraje mniejszości narodowych, etnicznych i językowych.

Niestety, przemiany w ramach transformacji oprócz rosnącego bezrobocia, wynikającego z restrukturyzacji gospodarki i rozwarstwienia społecznego oznaczały również reaktywację „uśpionych” w okresie komunizmu nastrojów nacjonalistycznych i ksenofobicznych. Nastroje te oraz ugrupowania za nimi stojące w połączeniu z rosnącymi różnicami społeczno – ekonomicznymi w sposób szczególny dotykały społeczności romskiej, szczególnie licznie zamieszkującej Czechy, Słowację oraz Węgry.

Obrany jednoznacznie przez rządy w Pradze, Warszawie, Bratysławie i w Budapeszcie euroatlantycki kierunek w polityce zagranicznej, którego zwieńczeniem było członkowstwo w Pakcie Półnoatlantyckim (NATO) oraz Unii Europejskiej w latach 1999 – 2004 wiązał się z podjęciem licznych zobowiązań w zakresie budowy demokratycznego państwa prawa oraz ochrony praw mniejszości zamieszkujących te kraje, jak np. „kryteria kopenhaskie” opracowane przez Brukselę w czerwcu 1993 r. Gwarancje dla przestrzegania praw mniejszości narodowych, etnicznych i językowych, ze szczególnym uwzględnieniem licznych i złożonych problemów mniejszości romskiej były obecne w trakcie całego procesu negocjacji członkowskich Czech, Polski, Słowacji i Węgier z Komisją Europejską w latach 1997 – 2003. W zakresie oceny stopnia realizacji w praktyce ochrony praw mniejszości UE stosowała szeroką gamę źródeł w postaci raportów przygotowanych przez organizacje pozarządowe, międzynarodowe instytucje finansowe, jednakże największe było znaczenie sugestii Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE) oraz Rady Europy. To właśnie opracowana przez nią w 1993 r. Konwencja Ramowa o Ochronie Mniejszości Narodowych stała się głównym instrumentem oceny sytuacji mniejszości narodowych i etnicznych w krajach kandydackich przez Brukselę. Państwa Grupy Wyszehradzkiej przyjęły wspomniany dokument w 1995 r., a następnie wcieliły w życie odpowiednio 1 kwietnia 1998 r. (Czechy), 1 kwietnia 2001 r. (Polska) oraz 1 lutego 1998 r. (Słowacja i Węgry). Europejska Karta Języków Regionalnych i Mniejszościowych weszła tam w życie natomiast 1 marca 2007 r. (Czechy), 1 czerwca 2009 r. (Polska), 1 stycznia 2002 r. (Słowacja) oraz 1 marca 1998 r. (Węgry). Wszystkie 4 wymienione kraje zawarły język romski (Romani) wśród języków będących przedmiotem ochrony wynikającej z Europejskiej Karty Języków. Węgry dodatkowo zgłosiły dialekt romskiego Beasz, zbliżony do rumuńskiego, jako odrębny język wymagający wsparcia.

Mówiąc o statusie mniejszości romskiej w 4 omawianych państwach należy również pamiętać o ich krajowym ustawodawstwie dotyczącym mniejszości narodowych i etnicznych. Każdy z tych aktów prawnych (Czechy – ustawa o prawach członków mniejszości narodowych z 10 lipca 2001, Polska – ustawa o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym z 6 stycznia 2005 r., Słowacja – ustawa o stosowaniu języka mniejszości narodowych z 10 lipca 1999 r., Węgry – ustawa o prawach mniejszości narodowych i etnicznych z 7 lipca 1993 r. (zmodyfikowana w 2005 r.) wymieniał Romów jako jedną z mniejszości narodowych bądź etnicznych obecnych na terenie danego kraju od kilkuset lat, a tym samym również zasługującą na wsparcie dla jej kultury, języka oraz tożsamości.

W Czechach, kraju zamieszkanym przez liczącą około 150 tys. społeczność romską za sprawą wydawania czasopism oraz monografii, a także poprzez audycje radiowe i telewizyjne oraz strony internetowe realizowane jest w praktyce prawo mniejszości romskiej do rozpowszechniania i otrzymywania informacji w jej własnym języku. Mówiąc o romskiej prasie na terenie Republiki Czech należy koniecznie wymienić tytuł „Romano hangos”, który oferuje swym czytelnikom reportaże, wywiady oraz innego rodzaju artykuły na temat spraw związanych z Romami w języku czeskim. Redaktorem naczelnym pisma jest inż. Karel Holomek, zaś wydawcą Spolecenstvi Romu na Morave. Kolejne niezwykle ważne pismo wśród czeskich Romów to społeczno – kulturalny miesięcznik „Amaro Gendalos”. Zawiera ono reportaże, wywiady oraz innego rodzaju artykuły dotyczące mniejszości romskiej w tym kraju po czesku. W piśmie tym można ponadto znaleźć cykliczne komentarze oraz comiesięczne podsumowania wiadomości, a także rozdziały dotyczące romskiej historii oraz niektóre krótkie eseje napisane w języku romskim w dialekcie wschodniosłowackim. Redaktorem naczelnym gazety jest Jakub Polak, zaś wydawcą Stowarzyszenie Dżeno. Trzeci znaczący tytuł wśród mniejszości romskiej w Czechach to miesięcznik „Romano vodi” (Głos Romski), którego treść również zawiera reportaże, wywiady oraz innego rodzaju artykuły dotyczące spraw czeskiej społeczności romskiej. Szefem Redakcji jest tam Jarmila Balazova, a wydawcą pisma Stowarzyszenie Romea. Inne romskie czasopismo, tym razem przeznaczone dla dzieci romskich, ale nie tylko dla nich – „Kereka” ma za zadanie pomagać dzieciom romskim w lepszym poznaniu historii oraz kultury własnego narodu. Jednocześnie jego celem jest również zbliżanie dzieci czeskich do świata mniejszości romskiej. Większość artykułów w gazecie jest napisana po czesku, zaś opowiadania i bajki najczęściej po romsku. „Kereka” wydawana jest przez Demokratyczny Sojusz Romów w Republice Czech, a jej Redaktor naczelny to Jiri Pernicky. „Romano dżaniben” – ostatni z omawianych tytułów społeczności romskiej w Czechach, to ukazujące się nieprzerwanie od roku 1994 czasopismo poświęcone badaniom w zakresie problematyki tej społeczności, przeznaczone jest dla specjalistów. Oferuje im ono fragmenty oryginalnych dzieł literatury romskiej, a także ich interpretacje, przykłady różnych dialektów języka romskiego, słowa romskich piosenek, sylwetki romskich artystów, jak również recenzje i innego rodzaju artykuły poświęcone literaturze romskiej. Naczelnym Redaktorem czasopisma „Romano dżaniben” była swego czasu nieżyjąca już obecnie ekspertka w dziedzinie tematyki społeczności romskiej – Milena Hubschmannova.

Mówiąc o romskich mediach na terenie Czech należy koniecznie wspomnień o romskim serwisie informacyjnym Romea.cz, który publikuje informacje na temat wydarzeń w świecie romskim i jest obecnie najczęściej odwiedzanym w internecie romskim źródłem informacji w Czechach. Oprócz prezentowania wszelkich wydarzeń związanych ze społecznością romską, w przeciwieństwie do innych serwisów, jego zespół czyni starania by sami Romowie mieli możliwie największą przestrzeń do wypowiedzi na temat swych spraw. Dzięki dziennikarzom jako jednej z głównych grup docelowych, portal ma na celu umożliwienie przedstawicielom młodego pokolenia poznania Romów z innej perspektywy niż ta, która jest obecna w głównych czeskich mediach. Podstawowym celem serwisu jest właśnie zwiększanie wzajemnej świadomości wśród Czechów i wśród Romów, a tym samym poprawa relacji pomiędzy nimi. Portal Romea.cz działa od roku 2003 i jest każdego dnia odwiedzany średnio przez 2.500 osób. Częścią serwisu jest ponadto ROMEA TV – pierwsza romska stacja telewizyjna w Czechach. Portal nie posiada niestety stałego źródła finansowania i opiera się w głównej mierze na społecznej pracy swych pracowników. Za anglojęzyczną wersję strony odpowiada Gwendolyn Albert. W latach 2005 – 2006 serwis otrzymywał wsparcie z czeskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, a ponadto realizował projekty finansowane przez Fundację Pamięć, Odpowiedzialność, Przyszłość (EVZ), a także przez praski oddział Instytutu Społeczeństwa Otwartego (OSI).

Społeczność romska w Czechach ma do dyspozycji na falach radiowych audycje oferowane przez publicznego nadawcę – Czeskie Radio w postaci programu „O Roma vakeren (Mówią Romowie), który obecny jest zarówno w paśmie ogólnokrajowym, jak i w paśmie regionalnych redakcji Czeskiego Radia. Przygotowanie oraz emisja audycja jest całości finansowana z budżetu Radia w ramach jego misji publicznej. Wieloletnią Szefową Sekcji Romskiej Czeskiego Radia była romska dziennikarka – Anna Polakova. Inna oferta skierowana do czeskich Romów w eterze, to internetowe romskie Radio Rota, które dostępne jest dla słuchaczy od 2002 r. dzięki wspomnianemu już wcześniej Stowarzyszeniu Dżeno. Treść tego radia prezentowana jest w 3 językach: romskim, czeskim oraz angielskim. Tematyka audycji w 60% obejmuje muzykę, w większości tradycyjną oraz współczesną muzykę romską, zaś pozostałe 40% czasu antenowego poświęcone jest reportażom, komentarzom dotyczącym bieżących wydarzeń oraz najbardziej aktualnym krótkim informacjom. Romskie media w Czechach wspierane są zarówno przez krajowe, jak i międzynarodowe podmioty (Ministerstwa – Spraw Wewnętrznych i Kultury, Fundacje „Pamięć, Odpowiedzialność, Przyszłość” (EVZ) oraz „Następna Strona”, Instytut Społeczeństwa Otwartego (OSI) – Oddziały w Pradze oraz w Budapeszcie, a także Fundusze „Know How” i PHARE), jednak podstawą ich działalności są wolontariusze narodowości romskiej oraz osoby spoza społeczności romskiej zaangażowane na rzecz jej praw.

Od początku swej suwerenności uzyskanej 1 stycznia 1993 r. wraz z rozpadem Czechosłowacji, Słowacja jako wielonarodowe państwo, gdzie udział mniejszości narodowych, etnicznych i językowych w ogólnej liczbie ludności wynosi 15% zmuszona była do nieustannego uwzględniania tego faktu w swej polityce wewnętrznej. W sposób szczególny dotyczyło to liczących po kilkaset tysięcy osób społeczności węgierskiej oraz romskiej. O ile w przypadku Węgrów można mówić zarówno o silnej reprezentacji społeczno – politycznej na szczeblu krajowym, jak i równie mocnym poparciu ze strony władz w Budapeszcie, to sytuacja słowackich Romów była powodem wielu napięć wewnątrzkrajowych oraz w stosunkach międzynarodowych Bratysławy na przestrzeni ostatnich 20 lat. W obliczu zapotrzebowania na informacje dotyczące społeczności romskiej dostarczane bezpośrednio przez nią samą, w roku 1999 powołany został do życia Romski Ośrodek Mediów (MECEM). W latach 2001 – 2002 dzięki środkom finansowym pozyskanym z Funduszu PHARE oraz Instytutu Społeczeństwa Otwartego OSI z siedzibą w Budapeszcie w ramach MECEM utworzona została Romska Agencja Prasowa (RPA), która realizowała i realizuje nadal cykliczne projekty mające na celu angażowanie do dziennikarstwa młodych Romów. Agencja zajmuje się produkcją filmów dokumentalnych o tematyce romskiej na użytek własny oraz innych nadawców, czego przykładem jest magazyn o tematyce narodowościowej dla Słowackiej Telewizji. Wśród fundatorów działalności Romskiego Ośrodka Mediów na przestrzeni lat 2002 – 2009 znalazły się m.in. instytucje Ministerstw Pracy i Polityki Społecznej oraz Kultury, a także Urząd Pełnomocnika Republiki Słowackiej do Spraw Społeczności Romskiej, wspomniany już Instytut Społeczeństwa Otwartego, a ponadto Ambasady Wielkiej Brytanii, Kanady, Niemiec i Holandii, Bank Światowy oraz Orange. Strona internetowa RPA dostępna jest w 3 wersjach językowych: słowackiej, romskiej i angielskiej. Oprócz bieżących informacji z życia Romów na Słowacji i w innych krajach Europy Środkowej i Południowo – Wschodniej witryna www.mecem.sk zawiera ponadto pełną treść romskiego programu „So vakares?”, a także odnośniki do stron Muzeum Kultury Romskiej w Brnie, serwisu iRoma.cz, Urzędu Pełnomocnika Rządu Republiki Słowackiej do Spraw Społeczności Romskiej, a także do Słownika Języka Romskiego oraz do audycji „Romski Przegląd Kulturalny” i „Romske slovo” w Radiu Patria. Mówiąc o Romskim Ośrodku Medialnym na Słowacji (MECEM) nie można pominąć prezentowanych na jego łamach bieżących artykułów i ogólnych informacji z zakresu romskiej kultury, języka oraz tradycji, historii i tożsamości tego narodu, dostępnych w zakładce romovia po słowacku i angielsku. Są tam ponadto odnośniki do romskich serwisów informacyjnych m.in. w Wielkiej Brytanii, Szwecji i Austrii oraz do Romskiego Radia Internetowego gipsy.sk.

Węgry - kraj z jedną z największych społeczności romskich na świecie, liczącą według różnych danych od 500 do 800 tysięcy osób od początku lat 90 – tych, a nawet od schyłku lat 80 – tych był środkowoeuropejskim liderem w zakresie urzeczywistniania praw mniejszości narodowych do ochrony i wsparcia dla ich kultury, języka i tożsamości. Największym beneficjentem tychże działania była właśnie społeczność romska jako najliczniejsza mniejszość w tym kraju. Wprawdzie nie rozwiązywało to wszystkich problemów zróżnicowanej wewnętrznie ludności romskiej na Węgrzech, albowiem wiele tych spraw należało i należy nadal do kompetencji szeroko rozumianej polityki społecznej. Fakt posiadania swych siedzib w Budapeszcie przez liczne międzynarodowe fundusze i organizacje działające na rzecz Romów sprawia jednak, że tematyka romska jest nieustannie obecna w agendzie politycznej Węgier. Działalność Romskiego Funduszu Edukacyjnego (REF), Europejskiego Centrum Praw Romów (ERRC), Dekady Integracji Romów 2005 – 2015, Instytutu Społeczeństwa Otwartego (    OSI) czy Romskiego Portalu Informacyjno – Kulturalnego i Fundacji Romedia w połączeniu z istnieniem Samorządów Mniejszości Romskiej sprawia, iż działalność społeczno – obywatelska Romów oraz zachowanie ich kultury, tożsamości bądź języka nie są zagrożone. Wśród tytułów romskiej prasy nad Dunajem należy koniecznie wymienić pismo – miesięcznik „Amaro Drom”, które ukazywało się nieprzerwanie w latach 1991 – 2010, zaś wśród aktualnych inicjatyw ponadnarodowy projekt „Życie Romów” (Romani Lives) z udziałem organizacji romskich: KEJA z Węgier, Instituto de Cultura Gitana z Hiszpanii, IG Kultur z Austrii oraz E – VIA Palco de Sombras z Portugalii. Ma on na celu ukazanie życia Romów w Europie XXI w. z punktu widzenia samych zainteresowanych, które często ma nic wspólnego z mitami i stereotypami wokół nich krążącymi poprzez wystawy historycznej i współczesnej fotografii oraz filmy dokumentalne i techniki awangardowe. Projekt ten otrzymał w roku 2013 dofinansowanie z Komisji Europejskiej w ramach Programu Kultura.

Polska jako kraj ze społecznością romską liczącą około 16 tysięcy według danych ze Spisu Powszechnego w czerwcu 2011, a jednocześnie najbardziej jednolity etnicznie kraj Europy Środkowej i jeden z najbardziej jednolitych w całej Europie również wspiera działalność romskich mediów. Najważniejsze media romskie w Polsce to gazety: „Rrom po Drom”, wydawana od roku 1991 do roku 2011 przez stowarzyszenie Centralna Rada Romów w Polsce z siedzibą w Białymstoku, kwartalnik „Dialog Pheniben” – pismo Stowarzyszenia Romów w Polsce z siedzibą w Oświęcimiu wydawane od roku 1995, „Romano Atmo” – wydawane jako dwumiesięcznik od 2006 r. przez Związek Romów Polskich z siedzibą w Szczecinku, a także „Kwartalnik Romski”, wydawany od roku 2010 przez Radomskie Stowarzyszenie „Romano Waśt” z siedzibą w Radomiu. Z uwagi na niewielką w porównaniu z pozostałymi 3 wymienionymi wcześniej krajami liczebność mniejszości romskiej w Polsce podstawowym źródłem dofinansowania wszelkich wydawnictw, jak również stowarzyszeń romskich są środki z budżetu państwa: Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, a od listopada 2011 r. Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, a także Ministerstwa Edukacji Narodowej i urzędów marszałkowskich oraz innych władz samorządowych. Rola krajowych i zagranicznych fundacji oraz instytucji rządowych odgrywała istotne znaczenie przed wejściem Polski do UE w 2004 r., a także przed rozpoczęciem realizacji „Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce 2004 – 2013” i wejściem w życie ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym z 6 stycznia 2005 r.

Audycje radiowe oraz programy telewizyjne o tematyce romskiej i skierowane do tej społeczności prezentowane są przede wszystkim w Telewizji Polskiej SA oraz Polskim Radiu, co wynika z ich misji nadawcy publicznego. Obecne one są na pasmach regionalnych (Radio Opole, Radio Koszalin, TVP Białystok, TVP Kraków) i prezentowane są częściowo po polsku i po romsku. Dotyczy to również wspomnianej prasy romskiej oraz ukazującego się od 2008 r. rocznika „Studia Romologica”, zawierającego artykuły i recenzje naukowe o tematyce romskiej, które zawierają swe streszczenia w języku romskim i angielskim.

Istnienie mediów romskich jest bezwzględnie niezbędne dla zachowania romskiej kultury, tożsamości i języka. Romscy dziennikarze i redaktorzy najlepiej znają swą społeczność i najdokładniej potrafią ją opisać z punktu widzenia jej członków. Podobnie, jak stowarzyszenia romskie to właśnie one mają dostęp do najbardziej rzetelnej wiedzy z zakresu tej tematyki, a tym samym są jej najwiarygodniejszymi źródłami. Tak samo jak działacze organizacji pełnią rolę swego rodzaju przewodników swych pobratymców i działają na rzecz zbliżenia obu społeczności poprzez obustronne poznawanie się. W mediach romskich nie ma miejsca na bezpodstawne uogólnienia, jest natomiast podejście wyjaśniające i refleksyjne. Mówiąc o języku romskim prezentowanym przez te media należy jednoznacznie podkreślić, iż nie ma lepszych i gorszych, ani ważniejszych i mniej ważnych dialektów jeżeli znajdują one swych odbiorców. Należy się wyłącznie cieszyć, że praca tych podmiotów cieszy się zainteresowaniem ze stron grup docelowych, a główne ich zadania, czyli relacjonowanie informacji o Romach dla Romów i społeczeństw krajów zamieszkania połączone z podtrzymywaniem romskości są należycie realizowane.

Mateusz Babicki

Wysłany przez admin_zrp dnia 07-02-2014 o godz. 08:42:51 (1768 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Nie chcą Romów – zniszczyli kontenery

News
Kiedy w prasie pojawiły się informacje o przeniesieniu Romów z koczowiska przy ul. Kamieńskiego do blaszanych kontenerów na wrocławskim Tarnogaju, mieszkańcy sprzeciwili się przesiedleniu Romów na ich osiedle – informuje TVN 24. Zorganizowali akcję protestacyjną, w ramach której zbierają podpisy, organizują zebrania i rozwieszają plakaty informacyjne. Przewodniczący rady osiedla Krzysztof Suty tłumaczy, że osiem lat temu Romowie już tam mieszkali i nie potrafili się dostosować ze względu na swoją odmienną kulturę. W kontenerach planowo mieli zamieszkać tylko mężczyźni. Mieliby tam dostęp do prądu i mogliby korzystać z wody w pobliskim schronisku im. Brata Alberta. Kobiety miały z kolei zamieszkać w zakonie bonifratrów we Wrocławiu.

Urzędnicy tłumaczą, że  kontenery przeznaczone są dla wszystkich bezdomnych, nie tylko dla Romów. Osiedle Tarnogaj w ich opinii nie jest ostatecznym miejscem dla Romów z koczowiska. Takiego samego zdania są władze schroniska.  Jednak w innych wypowiedziach Anna Bytońska z prasowego biura UM Wrocław twierdzi, że baza miejsc noclegowych została poszerzona z myślą o Romach.

18 stycznia przed godziną 22 grupa młodych ludzi zniszczyła baraki na Tarnogaju, wykrzykując przy tym, że „zrobią porządek z Romami”. Policja zatrzymała 9 osób podejrzanych o ten czyn, są to osoby w wieku 14-18 lat. Nieletni zostali przekazani prawnym opiekunom, a pełnoletni doprowadzeni do prokuratury. Przewodniczący rady osiedla, na którym stoją kontenery ostrzega, że sytuacja jeszcze się pogorszy, bo wrocławianie nie chcą Romów u siebie.

Źródło: niedziela.pl, tvn24.pl, tvn24.pl

Wysłany przez admin_zrp dnia 31-01-2014 o godz. 15:49:47 (837 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Koczowisko w Gdańsku

News
W Gdańsku, na obrzeżach jednego z blokowisk, na terenie po dawanych ogródkach działkowych w prowizorycznych chatkach mieszka rumuńsko-romska grupa. Na początku mieszkało tam tylko kilkoro Romów, w ubiegłym roku było to kilkanaście osób, dziś jest ich już kilkadziesiąt, a liczba wciąż wzrasta. Działkowcom kazano opuścić swoje ogródki, a na niewielkim placu zamieszkali Romowie. Mieszkańcy Gdańska narzekają, że miasto nic z tym nie robi. Domki Romów i Rumunów zbudowane są z dykty, desek, szmat, dywanów. Wodę koczownicy przynoszą z pobliskiej Biedronki, prąd dostarczają dzięki agregatowi. Żeby mieć co jeść kobiety żebrzą na ulicach Gdańska, a mężczyźni zbierają złom.  Żadne z nich nie ma ubezpieczenia, ani zameldowania. Młode kobiety wyrażają chęć podjęcia pracy, ale nie ma dla nich zatrudnienia. Nie próbują szukać wsparcia w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie, nawet nie wiedzą gdzie jest.

Gdańsk nie jest jedynym miastem gdzie Romowie żyją w skandalicznych warunkach, a miasto nie ma pomysłu jak się z tym uporać. Podobna sytuacja ma miejsce we Wrocławiu, gdzie wciąż nie rozwiązano sprawy Romów z koczowiska przy ulicy Kamieńskiego.

Źródło: trojmiasto.gazeta.pl

Wysłany przez admin_zrp dnia 23-01-2014 o godz. 12:51:24 (626 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Większe biuro - więcej możliwości

News
Związek Romów Polskich z siedzibą w Szczecinku powiększył swoją siedzibę o jeszcze jedno pomieszczenie. Mieści się ono na drugim piętrze budynku, w którym znajduje się siedziba naszego stowarzyszenia. Strych zaadaptowany na powierzchnię biurową służy teraz za miejsce pracy trzech naszych pracowników. Ponadto mieści się tam Instytut Pamięci i Dziedzictwa Romów oraz Ofiar Holokaustu, który posiada obszerne zbiory archiwalne dotyczące społeczności romskiej.

Adaptacja pomieszczenia była możliwa dzięki dotacji Ministra Administracji i Cyfryzacji.

Wysłany przez admin_zrp dnia 17-01-2014 o godz. 14:07:28 (557 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Płonące groby w Limanowej

News
Gazeta Krakowska informuje o pożarze jaki miał miejsce w nocy z 29 na 30 grudnia 2013 na cmentarzu parafii Wszystkich Świętych w Łososinie Górnej.  W grobie spoczywa brat Mieczysława Szczerby, prezesa stowarzyszenia Bergitka Roma. Pogrzeb miał miejsce 9 miesięcy temu. Oprócz Leszka Szczerby pochowanych jest tam 6 innych osób. Rodzina Szczerbów twierdzi, że ogień został podłożony celowo, a działanie wymierzone było w mniejszość romską zamieszkałą w Koszarach, na osiedlu pod Limanową. Mieczysław Szczerba przypomina sobie, że niedawno nieznany mężczyzna odgrażał  się jego rodzinie na cmentarzu. Rodzina zmarłego o pomoc w ujęciu sprawcy podpalenia grobu poprosiła także miejscowego proboszcza. O sprawie powiadomiona została limanowska policja. Rzecznik policji w Limanowej mówi, że nie można wykluczyć żadnej przyczyny pojawienia się ognia.   

Wiosną zeszłego roku w Limanowej dochodziło do wielu konfliktów Romów z tamtejszą społecznością. Spory te miały podłoże rasowe. Zaatakowana została rodzina romska, a w jednej ze szkół doszło do bójek młodzieży romskiej i polskiej.

Źródło: gazetakrakowska.pl

Wysłany przez admin_zrp dnia 14-01-2014 o godz. 09:21:38 (669 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Przeprowadzki Romów w Andrychowie

News
Trzy rodziny romskie zamieszkujące zrujnowaną kamienicę przy placu Mickiewicza w Andrychowie dostały nowe mieszkania. Kilka miesięcy temu burmistrz miasta Tomasz Żak obiecał, że do końca roku Romowie dostaną nowe lokum. Obietnicy mógł dotrzymać, ponieważ gmina otrzymała 250 tysięcy złotych dotacji z Programu na rzecz społeczności romskiej. Zakupiono trzy mieszkania, m.in. przy ulicy Batorego i Olszyny. Dalsze losy kamienicy przy placu Mickiewicza są póki co nieznane. Planowano ją wyburzyć, ale budynek podlega ochronie konserwatorskiej. Mieszkańcy miasta narzekali na obecność Romów w kamienicy w centrum miasta. Po przeprowadzce nic się jednak nie zmieniło.

Ostatnie miesiące w Andrychowie były niespokojne głównie ze względu na „Antyromski Ruch Andrychowski”, czyli profil nawołujący do wypędzenia Romów z miasta, który powstał na portalu Facebook i w ciągu zaledwie kilku dni zyskał 1,5 tysiąca fanów.

Źródło: mamnewsa.pl

Wysłany przez admin_zrp dnia 10-01-2014 o godz. 08:46:54 (757 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Manifestacja antyromska w Zabrzu doszła do skutku

News
Jak informuje Gazeta Wyborcza, mimo zakazu pani prezydent miasta 21 grudnia pod pomnikiem Pstrowskiego w Zabrzu odbyła się antyromska manifestacja pod hasłem „Nie dla cygańskiej przestępczości”. Protest zorganizowali członkowie i sympatycy Narodowego Odrodzenia Polski, których zebrało się ponad sto osób. Zgromadzeni narodowcy wykrzykiwali hasła: „Nacjonalizm jest wolnością”, „Polska dla Polaków”. Jeden z nich krzyknął „Cyganów trzeba eksterminować” na co reszta zareagowała brawami. Padł także postulat o wprowadzenie dla Romów godziny policyjnej. W tłumie były także dzieci. Pełnomocnik NOP-u podziękował za obecność kibicom Górnika Zabrze, mimo tego, że w oficjalnym stanowisku kibice klubu odcięli się od organizatorów demonstracji.

Miejska policja apelowała do tłumu o rozejście, jednak kiedy nie przyniosło to efektu, kilkudziesięciu policjantów wkroczyło do akcji i legitymowało pozostałych na placu ludzi. Nikt nie został zatrzymany.

Ostatecznie władze miasta zakazały manifestacji, co oburzyło jej organizatorów. Nie pomogło jednak odwołanie wniesione do wojewody, który podtrzymał decyzję pani prezydent i uznał odwołanie za bezzasadne.

Przedstawiciel Narodowego Odrodzenia Polski zapowiedział kolejne manifestacje.

Źródło: wyborcza.pl

Wysłany przez admin_zrp dnia 07-01-2014 o godz. 09:01:21 (634 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Wesołych Świąt!

News

Wysłany przez admin_zrp dnia 24-12-2013 o godz. 09:48:40 (641 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Romano Atmo 48

News
Ukazał się szósty, ostatni w tym roku numer Romano Atmo. Jest to już 48 numer naszego dwumiesięcznika, który kończy już ósmy rok naszej działalności wydawniczej. W najnowszym numerze jak zwykle znajdą Państwo wiele ciekawych informacji o Romach oraz wiele atrakcyjnych zdjęć. W tym numerze piszemy w języku polskim, romskim i angielskim.

Tematem numeru jest artykuł Andrzej Łuczaka o tegorocznych obchodach dnia pamięci o zagładzie w obozie koncentracyjnym w Treblince, w którym przybliża czytelnikom również niechlubną historię tego obozu. Polecamy również artykuł pt. „Tragedia Marii” o sprawie którą żyła cała Europa dotyczącą dziecka romskiego w Grecji. Oprócz tego niewątpliwą gratką tego numeru jest relacja z tegorocznej – XXVIII już - Międzynarodowej Pielgrzymce Romów w Limanowej. Ponadto polecamy również artykuł o konferencji OBWE w Wiedniu, na którą zjechało się kilkudziesięciu przedstawicieli państw członkowskich oraz działacze romscy z organizacji pozarządowych by podsumować 10 lat planu działania na rzecz Romów.

W dalszej części numeru publikujemy wywiad z aktorką i reżyserką młodego pokolenia, w którym opowiada nam o swoich doświadczeniach z Romami. Ponadto prezentujemy artykuł o zawiłościach związanych z oficjalnymi datami dotyczącymi jedynego romskiego błogosławionego Zefiryna Gimeneza Malla. Piszemy także uroczystościach w Chełmnie nad Nerem upamiętniających ofiary pomordowane przez nazistów w czasie II wojny światowej.

Prezentujemy również artykuł pt. „W Kowarach zagrali Stefanowi…” o odsłonięciu pomnika na cmentarzu w Kowarach. Publikujemy także drugą część porad romskiej studentki, w których tym razem doradza Romom jak napisać list motywacyjny. Polecamy również artykuł autorstwa Piotra Szymona Łośa o Romach w Radio dla Ciebie. Piszemy także o przykrej sprawie z października tego roku – o ataku na romską rodzinę w Łodzi.

Oprócz tego polecamy nasz stały dział - Horoskop.

Na koniec warto zaznaczyć, że ten numer zrealizowaliśmy dzięki dotacji Ministra Administracji i Cyfryzacji oraz  Zwiększonej Subwencji Oświatowej.


Wysłany przez admin_zrp dnia 20-12-2013 o godz. 10:21:27 (622 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

1053 newsów (106 stron, 10 na stronie)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 ]

     Stypendia

     Wsparcie

     Ogłoszenie IPN

     Monitoring

     Raport
W latach 2007-2013 strona ZRP 
była realizowana dzięki dotacji przyznanej przez Ministra Administracji i Cyfryzacji
w ramach realizacji Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce


Związek Romów Polskich
       www.romowie.com

Pierwszy romski portal w Polsce oparty o PHPNuke.
All logos and trademarks in this site are property of their respective owner. The comments are property of their posters, all the rest © 2006 by: Webmaster and Admin_ZRP.

PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Tworzenie strony: 0.14 sekund