Menu

     Wybór języka
Wybierz język

English Polish Romani

     Twoje IP
3.235.172.213

Związek Romów Polskich: News

Przeszukaj ten temat:   
[ Wróć na stronę główną | Wybierz nowy temat ]

 Konferencja w Gdańsku

News
„Współczesne wyzwania polityki migracyjnej Polski i Unii Europejskiej” – Gdańsk, 09 kwietnia 2013 r.

Już po raz drugi Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego stał się miejscem konferencji popularno – naukowej, organizowanej przez Forum Dialogu Publicznego z siedzibą w Olsztynie we współpracy z Fundacją im. Róży Luksemburg, z Zakładem Nauk o Cywilizacji Instytutu Politologii WNS UG oraz z Klubem Współczesnej Myśli Politycznej. Tematem tegorocznego seminarium były współczesne wyzwania polityki migracyjnej Polski i Unii Europejskiej. Uczestnikami gdańskiej konferencji byli zarówno doświadczeni, jak i początkujący przedstawiciele świata akademickiego reprezentujący uniwersytety w Gdańsku, Szczecinie, Warszawie i Olsztynie, jak również reprezentanci organizacji skupiających mniejszości narodowe i etniczne tj. Białorusinów, Ormian, Tatarów i Romów, a ponadto trójmiejscy politycy: poseł na Sejm – Piotr Bauć oraz były poseł – Franciszek Potulski.

Celem konferencji było pokazanie różnych aspektów związanych z migracjami w przeszłości i obecnie oraz ich implikacjami dla samych migrantów i ich rodzin, jak również dla społeczności i krajów pochodzenia oraz dla społeczeństw i państw przeznaczenia. 09 kwietnia br. w budynku Wydziału Nauk Społecznych UG zaprezentowane zostały zupełnie odmienne spojrzenia na zagadnienie migracji, jak choćby z punktu widzenia mniejszości narodowych i etnicznych mieszkających w Polsce i w innych krajach Europy i świata, jak również ujęcia tego zjawiska z punktu widzenia politologicznego, socjologicznego, pedagogicznego, czy też psychologicznego. Wszyscy zgromadzeni na auli uczestnicy konferencji oraz publiczność byli zgodni co do kwestii potrzeby stworzenia zarówno kompleksowych założeń polityki migracyjnej RP, jak również określenia jasnych zasad dotyczących polityki wobec obecnych oraz przyszłych imigrantów, zarówno tych pochodzących z obszaru Unii Europejskiej, jak i obywateli państw trzecich z różnych kontynentów. Za niezwykle ważną sprawę uznano ponadto prowadzenie przez władze w Warszawie umiejętnej polityki łączności z obywatelami polskimi oraz osobami polskiego pochodzenia przebywającymi poza granicami Polski, których łączna liczba może wynosić od kilku do kilkudziesięciu milionów osób.

Niezwykle złożoną problematykę migracji romskich w Europie w okresie zarówno przed, jak i po rozszerzeniu Unii Europejskiej na konferencji w Gdańsku przedstawił Dyrektor Instytutu Pamięci i Dziedzictwa Romów oraz Ofiar Holokaustu ZRP, a jednocześnie doktorant na Instytucie Politologii Wydziału Nauk Społecznych UG – mgr Mateusz Babicki. Zjawisko migracji osób narodowości romskiej to bardzo często wielkie wyzwanie nie tylko samych zainteresowanych, lecz również dla władz krajów ich pochodzenia oraz państw – celów podróży i zamieszkujących je społeczeństw, w tym także dla Romów i działających na ich rzecz organizacji. Wydarzenia z lat 2008 i 2010 z udziałem Romów – obywateli Rumunii i Bułgarii z jednej strony oraz władz Włoch i Francji z drugiej strony wywołały wiele napięć na szczeblu całej Wspólnoty, jak i w ramach dwustronnych relacji wymienionych państw. W okresie tym najbardziej słyszalny był natomiast głos instytucji oraz organizacji działających na rzecz praw człowieka, krytycznych wobec poczynań władz w Rzymie i w Paryżu.

Mateusz Babicki

Wysłany przez admin_zrp dnia 10-05-2013 o godz. 15:11:58 (832 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 VIII Światowy Kongres Romów IRU

News
W dniach od 7 do 9 kwietnia 2013 r. w mieście Sibiu w Rumunii miał miejsce VIII Światowy Kongres Romów organizowany przez Międzynarodową Unię Romów (IRU). Uczestniczyli w nim delegaci reprezentujący Romów z 26 krajów świata, w tym również z Polski. Społeczność romską w Polsce reprezentowali Prezes ZRP, a jednocześnie członek Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych – Roman Chojnacki oraz Bogdan Wildangier – Prezes Stowarzyszenia Romów w Nowej Soli, a ponadto członek Zespołu do Spraw Romskich KWRMNiE.

Na miejsce tegorocznych obrad Kongresu nieprzypadkowo wybrana została Rumunia. Jako kraj europejski o najliczniejszej społeczności romskiej, liczącej według różnych źródeł od 500 tys. do nawet 2,5 mln osób dużą część polityki władz w Bukareszcie skupiają nie tylko olbrzymie problemy Romów na terenie krajowym, lecz również sprawy sytuacji obywateli rumuńskich pochodzenia romskiego, przebywających na terenie państw tak zwanej „starej” Unii. To właśnie Romowie – obywatele Rumunii byli obiektem kontrowersyjnych wysiedleń z Francji latem 2010 r., a dwa lata wcześniej to właśnie wobec władz Republiki Włoch prowadziły powszechnie krytykowaną akcję pobierania odcisków palców. Na Romach z Rumunii niczym na soczewce, w sposób szczególny skupiają się wszystkie największe problemy dotyczące Romów na całym świecie. Dotyczy to zarówno sfery wewnątrzkrajowej, jak i międzynarodowej. Nieprzypadkowo zatem nowym Prezydentem IRU został doświadczony i zasłużony działacz romski z Rumunii – Florin Cioaba. Zastąpił on na tym stanowisku polskiego Roma – Stanisława Stankiewicza, Prezesa Centralnej Rady Romów w Białymstoku, a jednocześnie także członka Zespołu do Spraw Romskich, który był Prezydentem najstarszej i największej międzynarodowej romskiej organizacji społeczno – politycznej na świecie nieprzerwanie od roku 2004.

Członkami Prezydium IRU zostali wybrani – Juan de Dios Ramirez Hereida z Hiszpanii, Ezma Redżepowa Teodosiewska z Macedonii, Adam Aladar z Ukrainy oraz Viktor Famulson ze Szwecji. Stanowisko Sekretarza Generalnego otrzymał kolejny reprezentant Romów z Rumunii – Gruia Bumbu. Nowym Przewodniczącym Parlamentu IRU został Dragoljub Acković z Serbii, zaś Wiceprzewodniczącymi Pal Sandor Ruva ze Stanów Zjednoczonych oraz Oleg Kozłowski z Białorusi. Polskę będzie reprezentował Bogdan Wildangier.

Prezes Związku Romów Polskich z siedzibą w Szczecinku – Roman Chojnacki otrzymał zaszczytną funkcję Wiceprzewodniczącego Najwyższego Międzynarodowego Trybunału Romskiego. Sąd ten składa się z jedenastu członków, łącznie z Przewodniczącym oraz Wiceprzewodniczącym i jest odpowiedzialny za rozstrzyganie najpoważniejszych sporów dotyczących Romów w poszczególnych krajach, jak również pomiędzy Romami z różnych krajów. Instytucja ta jest całkowicie niezależna od Prezydenta i całego Prezydium IRU, jak również od Parlamentu. Należy również dodać, iż przy Najwyższym Międzynarodowym Trybunale Romskim działa Międzynarodowa Romska Agencja Monitoringu (IRMA), na czele której od roku 2009 stoi Prezes ZRP Roman Chojnacki.

Wysłany przez admin_zrp dnia 06-05-2013 o godz. 13:07:42 (861 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Posiedzenie sejmowej Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych

News
4 kwietnia 2013 r. miało miejsce kolejne posiedzenie sejmowej Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych w gmachu polskiego parlamentu w Warszawie.

W posiedzeniu oprócz stałych członków parlamentarnej Komisji pod przewodnictwem posła Mirona Sycza brali udział również przedstawiciele Ministerstwa Edukacji, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Najwyższej Izby Kontroli, przedstawiciele organizacji pozarządowych Otwartej Rzeczypospolitej, Stowarzyszenia Romów w Polsce reprezentowanego przez Małgorzatę Kołaczek oraz Związku Romów Polskich reprezentowanego przez Andrzeja Łuczaka. Tematem przewodnim obrad było:

- rozpatrzenie informacji Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na temat przygotowania nauczycieli i uczniów w zakresie kompetencji międzykulturowych,

- rozpatrzenie informacji Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na temat nowych metod pozwalających usprawnić nauczanie dzieci romskich, ze szczególnym uwzględnieniem glottodydaktyki,

- dyskusja na temat „Monokulturowi nauczyciele – wielokulturowi uczniowie w polskiej szkole”.

Co do punktu pierwszego, według Ministerstwa Edukacji edukacja taka zaczyna się już na najwcześniejszym etapie przedszkolnym. Małe dzieci uczone są odróżniać dobro od zła, budowania relacji z rówieśnikami itp. W klasach początkowych dzieci nabywają umiejętności społeczne w ramach przedmiotu edukacja społeczna. Na wyższych etapach edukacyjnych dzieci nabywają kompetencji międzykulturowych w ramach przedmiotów – język polski, historia i społeczeństwo, język mniejszości narodowych lub etnicznych, język regionalny i wiele innych. Ważnym elementem w procesie poznawania wielokulturowości otaczającego świata jest możliwość nauki języków obcych przy jednoczesnym poznawaniu kultur i historii poszczególnych krajów. W ramach przedmiotu historia i społeczeństwo uczeń poznaje tradycję  historyczno-kulturową swojej małej ojczyzny oraz mniejszości narodowe i etniczne żyjące w Polsce, a w ramach przedmiotu etyka poszanowania dla inności i godności drugiego człowieka. Ważnym elementem w poznawaniu wielokulturowości są także organizowane olimpiady przedmiotowe z poszczególnych języków mniejszościowych – języka rosyjskiego oraz białoruskiego, konkursów szkolnych z zakresu wiedzy o poszczególnych mniejszościach, wydawanie materiałów metodycznych dla nauczycieli. W przypadku mniejszości romskiej ważnym elementem jest instytucja asystentów edukacji romskiej pracujących w poszczególnych szkołach. Ponadto MEN w 2011r. zorganizował pięć spotkań konsultacyjno-informacyjnych dla poradni psychologiczno pedagogicznych, konferencję oraz seminaria dotyczące wielokulturowości i wielojęzyczności przy współudziale UJ .

Co do punktu drugiego, temat nauczania dzieci romskich języka obcego tzw. glottodydaktyka został zainicjowany na skutek programów badawczych inicjowanych przez organizacje romskie, w wyniku których nauka przez dzieci romskie języka polskiego przysparza im szereg trudności na skutek tego, że jest to dla nich obcy język, a w celu większej integracji pomiędzy środowiskiem większościowym, a dziećmi romskimi preferowane są klasy integracyjne.

W przypadku trzeciego zagadnienia przykładem działań pogłębiających wiedzę nauczycieli są studia podyplomowe z zakresu wiedzy o Romach, ich kulturze i historii prowadzone przez Uniwersytet Jagielloński. Udział w studiach jest bezpłatny i finansowany w ramach rządowego Programu na rzecz społeczności romskiej. Ponadto od 1 października 2013 roku został uruchomiony kierunek etnofilologia mniejszościowa na UAM w Poznaniu. Należy dodać, że w latach 2010-2012 na UAM został uruchomiony przez Instytut Filologii Polskiej program mający za zadanie podniesienie znajomości języka polskiego wśród dzieci romskich zamieszkujących województwa północno-zachodnie. Na Uniwersytecie Jagiellońskim z kolei  Instytut Studiów Regionalnych i Instytut Pedagogiki podejmuje działalność dydaktyczną i naukową prowadząc m.in. liczne seminaria i szkolenia dotyczące mniejszości romskiej.

W dyskusji głos zabrali także przedstawiciele organizacji romskich. Wśród głównych wątków poruszanych w dyskusji na plan pierwszy wysuwały się takie jak: jakość kształcenia międzykulturowego, udział środowiska romskiego w podejmowanych inicjatywach, efektywność wydatkowanych środków finansowych przeznaczanych na cele romskie, a wydatkowanych niewłaściwie, instytucje i funkcje asystentów romskich. Dyskusje te wskazały jednoznacznie na częste niedociągnięcia i braki w działaniach państwa na rzecz mniejszości romskiej lecz także podkreśliły pozytywne aspekty takie jak systemy stypendialne dla studentów szkół wyższych i uczniów szkół ponadgimnazjalnych, Program na rzecz społeczności romskiej i wiele innych.

Andrzej Łuczak

Wysłany przez admin_zrp dnia 02-05-2013 o godz. 10:46:34 (786 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Piknik kultur we wrocławskim obozowisku

News
20 kwietnia na terenie obozowiska romskiego we Wrocławiu odbył się festyn kultur dla jego mieszkańców i wszystkich wrocławian. W zabawie wzięło udział kilkadziesiąt osób, głownie dzieci romskich, członków organizacji wspierających rumuńskich Romów i wielu wrocławian. Koczowisko zmieniła się tego dnia w miejsce spotkań kultur i inicjatyw. Gościom festynu dane było ujrzeć rumuńskich Romów w zupełnie innym świetle, wydarzenie miało na celu zmianę negatywnych emocji w stosunku do zaistniałej sytuacji. Działacze Akcji Lokatorskiej rozdawali ulotki „Przeciwko eksmisjom”. - Wielu ludzi i organizacji bowiem nie pochwala działań magistratu i stoi w obronie mieszkańców koczowiska - powiedział Dawid Krawczyk z wrocławskiego Klubu Krytyki Politycznej, jednego z organizatorów spotkania.

W programie imprezy znalazły się zajęcia animacyjne dla dzieci, projekcja filmu „Mury sportowe 2012”, dyskusja z etnografem-cyganologiem Pawłem Lechowskim, pokaz zdjęć, projekt malowania domów z udziałem dzieci i wrocławskich artystów oraz wiele innych atrakcji. Festyn zorganizowało między innymi Stowarzyszenie Nomada, Dom Spotkań im. Angeliusa Silesiusa i Akcja Lokatorska.

Urząd Miejski Wrocławia  podkreślił, że piknik jest nielegalny i być może wyciągnie konsekwencje wobec organizatorów, którzy nie postarali się o niezbędne pozwolenia. Pomysłodawcy imprezy odpowiedzieli, że ich zdaniem takie pozwolenie nie było konieczne.

Źródło: tvp.pl, gazetawroclawska.pl, krytykapolityczna.pl, mmwroclaw.pl

Wysłany przez admin_zrp dnia 29-04-2013 o godz. 08:51:33 (691 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Rumuńscy Romowie przepraszają sąsiadów

News
18 kwietnia na kilkumetrowym murze w okolicy koczowiska romskiego przy ulicy Kamieńskiego we Wrocławiu pojawił się biały napis „WYBACZCIE”, namalowany w imieniu rumuńskich Romów przez wspierające ich stowarzyszenie Nomada. Tym gestem mieszkańcy koczowiska chcą przeprosić swoich sąsiadów za swój nielegalny pobyt oraz uciążliwe zachowanie, które doprowadziło do tego, że wrocławianie przez lata kierowali do urzędu miasta skargi, które w ostatecznym rozrachunku doprowadziły do wniesienia przez miasto wniosku do sądu o eksmisję Romów z obozowiska.
 
Napis nie robi jednak wrażenia na okolicznych mieszkańcach - Są brudni, śmierdzą, biegają po okolicy i wszystko niszczą. Czasem są agresywni. Jeśli stowarzyszenie Nomada chce im pomóc, to powinno raczej załatwić im jakieś zakwaterowanie, a nie pisać na murach "wybaczcie" – mówi jeden z nich. - Uważam, że ten napis nic nie zmieni. Poza tym trochę na niego za późno - dodaje wrocławianka mieszkająca w pobliżu Romów.

W obronie Romów stanęła Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Amnesty International Polska oraz Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego.

Źródło:  tvn24.pl

Wysłany przez admin_zrp dnia 25-04-2013 o godz. 08:59:58 (700 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 NOP żąda likwidacji obozowiska

News
Jak podaje TVN24 prezes Narodowego Odrodzenia Polski, Adam Gmurczyk wystosował list do władz Wrocławia, w którym w imieniu zarządzanej przez niego organizacji żąda zlikwidowania romskiego koczowiska przy ulicy Kamieńskiego we Wrocławiu oraz wydalenia z miasta i kraju wszystkich nielegalnych imigrantów. - W ostatnich tygodniach wydawało się, że sytuacja zostanie unormowana. Władze miejskie zapowiedziały usunięcie nielegalnego koczowiska. Poparcie dla akcji poprawy wizerunku Wrocławia wyraziło Narodowe Odrodzenie Polski. W ostatniej chwili prezydent Dutkiewicz storpedował to, czego domagają się wrocławianie i zamiast usunąć nielegalne obozowisko zapowiedział działania sankcjonujące pobyt Romów – pisze Gmurczyk w oficjalnym liście do mediów. Według niego działania miasta to koszty finansowe, które będą ponosić mieszkańcy Wrocławia w ramach podatków. - Wedle dostępnych informacji na terenie posiadłości prezydenta Wrocławia zmieściłyby się co najmniej trzy takie slumsy. Czy tak chętny do zapewniania bytu nielegalnym przybyszom za nasze pieniądze funkcjonariusz nie powinien zaświecić przykładem i pokazać "przejęte losem Romów" serce w sposób praktyczny? – pyta prezes NOP. Jest także przeciwny przyznania Romom zastępczych lokali socjalnych i domaga się od władz miasta, by buldożerami usunęły romskie obozowisko.

W odpowiedzi Anna Bytońska z biura prasowego urzędu miasta Wrocławia pisze - Jesteśmy przeciwni jakimkolwiek rozwiązaniom siłowym. Jedyne kroki jakie możemy podjąć to rozwiązania prawne. Romowie to obywatele Unii Europejskiej i mają prawo przebywać na terenie naszego kraju.

18 kwietnia władze miasta skierowały wniosek o eksmisję Romów do sądu.

Źródło: tvn24.pl

Wysłany przez admin_zrp dnia 23-04-2013 o godz. 13:07:22 (803 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 1)

 Pozew o eksmisję trafił do sądu

News
Jak informuje TVN24 18 kwietnia magistrat miasta Wrocław złożył do sądu pozew o eksmisję rumuńskich Romów, zamieszkujących do tej pory nielegalne koczowisko. Jeśli wniosek spełni wszelkie warunki formalne trafi na sądową wokandę w normalnym trybie. W ubiegłym tygodniu Romowie wystosowali list do magistratu, w którym proszą władze miasta o ponowne rozpatrzenie decyzji o eksmisji oraz zapewniają, że zalegalizują swój pobyt w Polsce.

W sprawę Romów zaangażowała się Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Amnesty International Polska oraz Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego. - Jeżeli sąd zdecyduje o eksmisji, miasto zaproponuje Romom lokale socjalne – zadeklarował na spotkaniu z organizacjami wspierającymi Romów Paweł Czuma, rzecznik wrocławskiego magistratu.

Źródło: tvn24.pl

Wysłany przez admin_zrp dnia 21-04-2013 o godz. 08:35:05 (670 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Rasistowskie wpisy o wrocławskich koczownikach

News
Jak informuje portal tuwroclaw.com miejscowi funkcjonariusze policji zatrzymali dwóch mężczyzn, którzy podejrzani są o nawoływanie do nienawiści wobec rumuńskich Romów przebywających w nielegalnym wrocławskim obozowisku. Swoje rasistowskie poglądy wygłaszali poprzez wpisy na jednym z portali społecznościowych. Podejrzani mają 26 i 31 lat. Komputery, z których logowali się do portali zostały zabezpieczone przez policję, a prokuratura zastosowała wobec podejrzanych dozór policyjny. Publiczne nawoływanie do nienawiści na tle różnic narodowościowych, rasowych, etnicznych, wyznaniowych podlega karze grzywny, karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do 2 lat.

Źródło: tuwroclaw.com

Wysłany przez admin_zrp dnia 19-04-2013 o godz. 11:23:58 (747 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Billboardy wspierające koczowników

News
We Wrocławiu przy Wyspie Słodowej oraz w centrum miasta anonimowe osoby zakleiły billboardy reklamowe hasłami „Prawa Romów! Teraz! Prawa człowieka” i „Wszyscy jesteśmy Romami”.  Łukasz Dutkowiak, rzecznik wrocławskiej policji poinformował, że policja nie dostała żadnego zgłoszenia w tej sprawie. Akcja jest jednak z pewnością związana z sytuacją rumuńskich Romów zajmujących koczowisko przy ulicy Kamieńskiego, którzy otrzymali nakaz wyprowadzki. Romowie nie zamierzają się wyprowadzać, a ni wracać do Rumunii. Miasto czeka na decyzję sądu o eksmisji Romów, ma też dla nich przygotowane lokale zastępcze.

Źródło: tvn24.pl

Wysłany przez admin_zrp dnia 17-04-2013 o godz. 08:49:58 (757 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Interwencja Amnesty International we Wrocławiu

News
Dzięki interwencji organizacji Amnesty International i Stowarzyszenia „Nomada”, Romowie zamieszkujący wrocławskie koczowisko przy ul. Kamieńskiego dostaną propozycję wyprowadzenia się do lokali socjalnych. Jak informuje prezydent Wrocławia mieszkania te to pomieszczenia o minimalnym standardzie, ale posiadają dostęp do mediów. Lokale umiejscowione są w różnych częściach Wrocławia. Rumuńscy Romowie mogliby wprowadzić się tam natychmiast, jednak urzędnicy czekają na ostateczną decyzję sadu niezawisłego o eksmisji mieszkańców koczowiska. - Nie chcemy, żeby lokale socjalne stały się kartą przetargową. Poczekamy na decyzję sądu. Dopiero wtedy złożymy naszą propozycję, ze względów humanitarnych. Jednak nie sądzę, by Romowie chcieli z niej skorzystać – powiedział Paweł Czuma, rzecznik prezydenta Wrocławia.

Amnesty International wystosowało oficjalne oświadczenie do mediów, w którym pisze "Jesteśmy zaniepokojeni możliwością otworzenia drogi do przymusowego wysiedlenia społeczności, które pociągnie za sobą kolejne naruszenia praw człowieka – prawa do mieszkania, prawa do godnego życia – i skażą tych ludzi na bezdomność". - Nie łamaliśmy żadnych przepisów prawa polskiego, międzynarodowego ani praw człowieka. I nie będziemy ich łamać - odpowiada Paweł Czuma, rzecznik prezydenta Wrocławia.

O szczegółach sprawy rumuńskich Romów, którym nakazano wyprowadzkę z zasiedlanego przez nich obozowiska pisaliśmy szerzej w poprzednich newsach.

Źródło: tvn24.pl

Wysłany przez admin_zrp dnia 15-04-2013 o godz. 09:03:27 (838 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

1053 newsów (106 stron, 10 na stronie)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 ]

     Stypendia

     Wsparcie

     Ogłoszenie IPN

     Monitoring

     Raport
W latach 2007-2013 strona ZRP 
była realizowana dzięki dotacji przyznanej przez Ministra Administracji i Cyfryzacji
w ramach realizacji Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce


Związek Romów Polskich
       www.romowie.com

Pierwszy romski portal w Polsce oparty o PHPNuke.
All logos and trademarks in this site are property of their respective owner. The comments are property of their posters, all the rest © 2006 by: Webmaster and Admin_ZRP.

PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Tworzenie strony: 0.90 sekund