Menu

     Wybór języka
Wybierz język

English Polish Romani

     Twoje IP
18.232.38.214

Związek Romów Polskich: News

Przeszukaj ten temat:   
[ Wróć na stronę główną | Wybierz nowy temat ]

 Dzień Pamięci o Zagładzie Romów

News
W dniach 1 i 2 sierpnia 2011 r. w Krakowie i Oświęcimiu odbyły się uroczyste obchody Dnia Pamięci o Zagładzie Romów i Sinti. W tym roku miały one szczególnie uroczysty charakter z powodu przyjęcia przez Sejm RP dnia 29 lipca br. uchwały o ustanowieniu przypadającego 2 sierpnia Dnia Pamięci o Zagładzie Romów świętem państwowym.

Organizatorem obchodów był Zespół do Spraw Romskich Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych RP. Wydarzenie wsparli ponadto Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania, Minister Elżbieta Radziszewska oraz Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka (ODIHR) OBWE. Patronat nad uroczystościami objęli Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski, a także Przewodniczący Parlamentu Europejskiego prof. Jerzy Buzek.

Wydarzenie to stanowi symboliczne upamiętnienie likwidacji tzw. „romskiego obozu rodzinnego” w Auschwitz – Birkenau nocą z 2 na 3 sierpnia 1944 r., w wyniku którego śmierć w komorach gazowych poniosło 3 tysiące Romów, w tym również dzieci, kobiet i starców. Ogółem w KL Auschwitz – Birkenau życie straciło 20 tysięcy osób narodowości romskiej.

Pierwszy dzień obchodów obejmował wyjazdowe posiedzenie Zespołu do Spraw Romskich KWRMNiE, które miało miejsce w siedzibie Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie. Uczestniczyli w nim członkowie tegoż Zespołu, Minister Elżbieta Radziszewska, Wojewoda Małopolski Stanisław Kracik, a także parlamentarzyści i urzędnicy państwowi. Podczas spotkania Poseł z Ziemi Szczecineckiej – Wiesław Suchowiejko odczytał pełen tekst uchwały Sejmu RP z dnia 29 lipca, a jego uczestnicy z Minister Radziszewską, Wojewodą Kracikiem i romskim członkiem Komisji Wspólnej, Romanem Chojnackim na czele podkreślali skalę tragedii, jaką była dla narodu romskiego zagłada ich przodków w czasie II wojny światowej, akcentując jednocześnie konieczność ukazania pełnego jej obrazu.

Tego samego dnia w Międzynarodowym Centrum Kultury na Rynku Głównym w Krakowie odbyło się Międzynarodowe Sympozjum zatytułowane „Zagłada Romów i Sinti: Pamięć, Tożsamość i Współczesny Rasizm”, którego organizatorem było ODIHR OBWE. Wśród jego uczestników obecni byli parlamentarzyści i przedstawiciele instytucji RP najwyższego szczebla, urzędnicy i działacze organizacji międzynarodowych z Andrzejem Mirgą (OBWE) na czele, a także młodzież romska z Polski i zza granicy. W trakcie konferencji zaprezentowano wspólną stronę internetową OBWE i Rady Europy z materiałami i informacjami dotyczącymi zagłady Romów, a także publikacje Międzynarodowego Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście działającego w ramach Muzeum Auschwitz – Birkenau. Kolejnymi elementami konferencji były dwa panele dyskusyjne poświęcone aktualnemu stanowi wiedzy i nauczania na temat zagłady Romów podczas II wojny światowej oraz doświadczeniom z zakresu nauczania tej tematyki w przeszłości, jak również wyzwaniom przyszłości w tej materii.

Uczestnicy obu debat, wśród których oprócz polityków RP oraz członków Zespołu do Spraw Romskich obecni byli naukowcy z uczelni w Berlinie, Grazu, Warszawie, przedstawiciele muzeów historii i kultury Romów w Brnie i Tarnowie, pracownicy izb pamięci w Oświęcimiu, Mauthausen i Amsterdamie, a także reprezentanci Parlamentu Europejskiego i rządów innych państw, mediów krajowych i zagranicznych, jak również działacze i młodzież romska z Polski i innych krajów europejskich wspólnie zastanawiali się nad znaczeniem pamięci o Holokauście Romów zarówno dla Europy, jak i dla nich samych.

Zdaniem wszystkich zgromadzonych najważniejszą kwestią jest oficjalne przyznanie, iż zagłada Romów była dziełem nie tylko niemieckich nazistów, lecz również wspierających ich kolaborantów w wielu krajach. Podkreślili przy tym, że wiedza ta nie będzie  łatwa do zaakceptowania dla rządów i elit politycznych poszczególnych państw, a już tym bardziej dla tamtejszych społeczeństw. Tak samo wyrazili się na temat tego, że samo uznanie faktu dokonania ludobójstwa na narodzie romskim jest czynnością niepełną, o ile nie pójdzie za tym duchowe, a także materialne zadośćuczynienie.

Zgodnie uznano, że podtrzymywanie pamięci o tragicznych wydarzeniach z przełomu lat 30 – tych i 40 – tych XX w. jest niezwykle potrzebne choćby z uwagi na wciąż aktywne w Europie ugrupowania nastawione faszystowsko, rasistowsko i ksenofobicznie. Ostrzegli jednocześnie przed próbami kształtowania tożsamości romskiej w oparciu o tragiczne losy podczas II wojny światowej. Nie znaczy to jednak, że należy zapominać o tym tragicznym epizodzie historii narodu romskiego, który jest dla Romów tak samo ważny, jak analogiczne wydarzenia dla Żydów, Polaków, Rosjan, Ukraińców czy Białorusinów. Straty narodu romskiego dokonane niemal 70 lat temu zatem muszą tkwić w pamięci zarówno obecnego, jak i przyszłych pokoleń Romów. Nie mogę one jednak stanowić pryzmatu w postrzeganiu otaczającego świata mimo podobieństw niektórych zjawisk. Właśnie te zjawiska zarówno 70 lat temu, jak i teraz w XXI w. są jednak niekwestionowanym dowodem przywiązania europejskich Romów do swych państw. Przywiązania za które ponosili oni absolutnie niesprawiedliwe i w żaden sposób niewspółmierne cierpienia.

Dnia 2 sierpnia, uczestnicy obchodów z Minister Radziszewską, Posłami na Sejm RP członkami Zespołu do Spraw Romskich oraz przedstawicielami romskich podmiotów międzynarodowych i młodzieżą romską z różnych regionów Polski i Europy wzięły udział w uroczystej ceremonii pod Pomnikiem Ofiar w Brzezince. Miała ona bardzo podniosły i chwilami bardzo smutny charakter. Elżbieta Radziszewska oraz Roman Chojnacki wygłaszając swe przemówienia poświęcone pamięci pomordowanych Romów oraz ich odwadze i niszczonym poczuciu godności z najwyższym trudem starali się ukryć swe emocje, podobnie jak i pozostali uczestnicy uroczystości prowadzonej przez członków Europejskiej Sieci Romskich Organizacji Młodzieżowych TernYpe. Członkowie TernYpe odśpiewali pieśń poświęconą swym zabitym przodkom oraz odmówili za nich modlitwę. Wszyscy uczestnicy w ciszy i skupieniu oddali hołd romskim ofiarom nazistowskiej ideologii, a także ofiarom innych narodowości. Kolejnym punktem drugiego dnia obchodów było zwiedzanie terenów po byłym obozie koncentracyjnym Auschwitz – Birkenau.

Lekcja wyniesiona podczas dwóch pierwszych dni sierpnia 2011 na zawsze pozostanie w pamięci nas - uczestników wyjazdu do Małopolski. Te tragiczne wydarzenia pokazują nam, iż nigdy nie wolno pozwolić nie tylko na odradzenie się tych zbrodniczych ruchów, lecz należy również sprzeciwiać się wszelkim przejawom i aktom rasizmu, ksenofobii i nienawiści o podłożu etnicznym w każdym miejscu Polski, Europy i świata.

      

      

  

Wysłany przez admin_zrp dnia 03-08-2011 o godz. 11:21:58 (1173 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Dotacje na Aktywizację Kobiet Romskich

News
Zespół do Spraw Inicjatyw na rzecz Romów Instytutu Społeczeństwa Otwartego (OSI) ogłosił nabór propozycji wniosków w ramach inicjatywy Granty na Aktywizację Kobiet Romskich, stanowiącej element Dekady Integracji Romów 2005 – 2015. Celem tej inicjatywy jest promowanie równości płci, zarówno poprzez aktywizowanie kobiet romskich na rzecz brania udziału w procesach decyzyjnych dotyczących ich życia oraz poprzez zapewnienie by trudności kobiet romskich spotykały się z właściwymi reakcjami na szczeblu politycznym, policyjnym i wspólnotowym. Ma to na celu udzielenie kobietom romskim głosu, wzmacnianie aktywnego obywatelstwa oraz budowanie lokalnych umiejętności przywódczych w sposób integrujący i równo traktujący wszystkich zainteresowanych.

Inicjatywa Dotacje na Aktywizację Kobiet Romskich jest otwarta dla wniosków składanych przez romskie i działające na rzecz Romów organizacje pozarządowe kierowane przez kobiety romskie lub też mające kobiety romskie wśród stanowisk wysokiego szczebla kierownictwa z krajów uczestniczących w Dekadzie Integracji Romów: Albanii, Bośni i Hercegowinie, Bułgarii, Chorwacji, Czarnogórze, Czechach, Hiszpanii, Macedonii, Rumunii, Serbii, Słowacji i Węgier.

Podania w języku angielskim należy przesyłać do dnia 8 sierpnia 2011 r.

Więcej informacji na www.romadecade.org

Wysłany przez admin_zrp dnia 01-08-2011 o godz. 09:48:11 (954 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Sejm przyjął uchwałę

News
W dniu 29 lipca 2011 r. Sejm RP przyjął uchwałę ustanawiającą 2 sierpnia Dniem Pamięci o Zagładzie Romów i Sinti. Tego roku 2 sierpnia przypada 67. rocznica likwidacji rodzinnego obozu cygańskiego (Zigeunerfamilienlager) w Auschwitz II – Birkenau. Pomysłodawcą ustanowienia Dnia Pamięci o Zagładzie Romów i Sinti był Zespół do spraw Romskich oraz część Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych. Za przyjęciem uchwały głosowało 419 posłów.

Uroczyste obchody 2 sierpnia są niezwykle ważne dla narodu romskiego i Sinti. Dają możliwość oddania hołdu i pamięci ofiarom nazistowskiego ludobójstwa, które miało miejsce w roku 1944, kiedy to w nocy z 2 na 3 sierpnia na rozkaz Reichsfuehrera SS Heinricha Himmlera w komorach gazowych zabito około trzech tysięcy Romów, w tym starszych, kobiety i dzieci.

Pod względem liczebności Romowie byli trzecią narodowością po Polakach i Żydach, którą deportowano do Auschwitz. W obozach przebywało łącznie około 23 tysięcy Romów z 14 krajów, śmierć poniosło około 21 tysięcy osób. Szacuje się, że w okresie III Rzeszy prawie połowa Romów zamieszkujących obszary okupowane przez Niemców zginęła.

Wysłany przez admin_zrp dnia 29-07-2011 o godz. 15:33:40 (919 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Obchody Dnia Pamięci o Zagładzie Romów

News
Obchody, organizowane z inicjatywy Zespołu do Spraw Romskich Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych przy wsparciu Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wojewody Małopolskiego i OBWE, mają na celu upamiętnienie ofiar i upowszechnienie wiedzy o zagładzie Romów, w kontekście edukacji antyrasistowskiej i antydyskryminacyjnej.

1 sierpnia 2011 roku w godzinach 14.00-18.00 w Międzynarodowym Centrum Kultury (Rynek Główny 15, Kraków) odbędzie się międzynarodowe seminarium „Zagłada Romów i Sinti: pamięć, tożsamość i współczesny rasizm”, z udziałem specjalistów z wybranych państw Europy (m.in. Polska, Niemcy, Czechy, Austria), poświęcone zaprezentowaniu stanu wiedzy o tzw. Zapomnianym Holokauście oraz problematyce wykorzystania tragicznych wydarzeń historii w edukacji na rzecz przeciwdziałania zjawiskom dyskryminacji, ksenofobii i rasizmu w dzisiejszej Europie. Seminarium towarzyszyć będzie prezentacja strony internetowej poświeconej zagładzie Romów, opracowanej przez Radę Europy i Organizację Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Głównym organizatorem konferencji jest Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE.

Seminarium poprzedzone będzie uroczystym posiedzeniem Zespołu do Spraw Romskich Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych. Członkowie Zespołu i jego goście spotkają się w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim 1 sierpnia w godzinach 11.00-12.30.

2 sierpnia 2011 roku o godz.10.00 członkowie Zespołu do Spraw Romskich oddadzą hołd Ofiarom Zagłady pod głównym pomnikiem w byłym obozie koncentracyjnym Auschwitz II - Birkenau (Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau). W ceremonii weźmie udział również młodzież romska skupiona wokół Europejskiej Sieci Romskich Organizacji Młodzieżowych ternYpe.

Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Bronisław Komorowski objął Honorowym Patronatem obchody upamiętniające Romów – ofiary niemieckich zbrodni w czasie II wojny światowej.

Obchody Dnia Pamięci o Zagładzie Romów są wydarzeniem towarzyszącym prezydencji polskiej w Radzie Unii Europejskiej.

Wysłany przez admin_zrp dnia 28-07-2011 o godz. 09:13:02 (878 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Obchody pod Patronatem Prezydenta

News
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski objął Honorowym Patronatem obchody upamiętniające Romów – ofiary niemieckich zbrodni w czasie II wojny światowej. Obchody Dnia Pamięci o Zagładzie Romów i Sinti odbędą się w Krakowie i Oświęcimiu w dniach 1 – 2 sierpnia 2011 roku.

Wysłany przez admin_zrp dnia 25-07-2011 o godz. 13:39:39 (797 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Romski Fundusz Edukacyjny

News
Międzynarodowy Program Stypendialny Romskiego Funduszu Edukacyjnego 2011 – 2012.

Program Stypendialny Romskiego Funduszu Edukacyjnego (REF/SP) ogłosił po raz 5 – ty nabór wniosków w ramach Międzynarodowego Romskiego Programu Stypendialnego (RISP). Program ma na celu zapewnienie częściowego wsparcia dla studentów romskich, którzy są obywatelami jednego z następujących krajów: Albanii, Bośni i Hercegowiny, Bułgarii, Chorwacji, Czech, Kosowa, Macedonii, Mołdowy, Rosji, Rumunii, Serbii, Słowacji, Turcji, Ukrainy i Węgier, ażeby mogli oni uzyskać dyplom licencjata i magistra, stopień czy też edukację podoktorską poza swym krajem pochodzenia lub też krajem zamieszkania.

Stypendium to jest uzależnione od wyników w nauce i przyznawane jest na okres 1 roku akademickiego z możliwością dalszego otrzymywania, jeśli stypendysta spełnia wymagania Programu. Celem stypendium jest promowanie mobilności akademickiej wśród studentów romskich i wspieranie ich integracji akademickiej na szczeblu międzynarodowym. REF wspiera różnorodność i nie dyskryminuje nikogo z powodu religii, płci, wieku, niepełnosprawności czy też orientacji seksualnej.

Termin składania wniosków o stypendia upływa 15 września 2011 r.

Więcej informacji na temat stypendium i składania wniosków znajduje się na stronie internetowej http://www.romaeducationfund.hu/roma-international-scholar-programme

Wysłany przez admin_zrp dnia 22-07-2011 o godz. 09:51:37 (1020 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Rozczarowanie Dekadą Integracji Romów

News
Niewiele powodów do świętowania półmetka „Dekady Romów” na terenie Europy.

Mimo wysokich oczekiwań, zdaniem działaczy i osób zaangażowanych w realizację zadań w tej dziedzinie inicjatywa o nazwie Dekada Integracji Romów 2005 – 2015 jeszcze nie wywarła zamierzonych skutków i znacząco nie poprawiła sytuacji licznych społeczności romskich.

Gelu Duminica, Dyrektor Wykonawczy Agencji na rzecz Rozwoju Społecznego Impreuna, organizacji romskiej mającej siedzibę w Bukareszcie powiedział, iż nie może wskazać jakiegokolwiek osiągnięcia, za wyjątkiem faktu, że w języku pojawiła się nowa nazwa: Dekada Integracji Romów 2005 – 2015. Jego zdaniem wskaźnik oczekiwań był wysoki w roku 2005, lecz teraz stoi on na stanowisku, że Dekada jest niepowodzeniem. Jest on jednym z młodych romskich liderów, którzy spędzili 10 dni w Waszyngtonie w roku 2003, dyskutując na temat idei dekady poświęconej integracji Romów. Jako jeden z tych, którzy na samym początku myśleli i pisali o tym, co taka inicjatywa powinna osiągnąć, obecnie w połowie trwania dekady, określa siebie mianem rozczarowanego. Duminica stwierdził, że inicjatywa Dekady nie ma jakiegokolwiek wpływu na kraje członkowskie Unii Europejskiej i nawet kiedy jest używana przez organizacje pozarządowe jako narzędzie na lepszego reprezentowania i skuteczniejszej walki o prawa Romów w krajach niebędących członkami UE, jej wpływ i tak jest bardzo ograniczony. Podstawowym zarzutem, jaki on oraz inni działacze romscy zaangażowani w zadania prowadzone w ramach Dekady sformułowali wobec osób kierujących Dekadą jest brak konsultowania z Romami decyzji podejmowanych na ich rzecz, połączony z mizernym wypełnianiem przez rządy państw swych zobowiązań złożonych w momencie podpisywania Deklaracji Dekady.

Dekada Integracji Romów 2005 – 2015 jest ogólnoeuropejską inicjatywą mającą na celu pomoc zubożałym i oddzielonym od reszty społeczeństw Romom w lepszym zintegrowaniu się w krajach licznie przez nich zamieszkałych. Inicjatywa rozpoczęła się, kiedy 8 krajów podpisało w 2005 r. w stolicy Bułgarii, Sofii Deklarację Integracji Romów, do której dołączyły następnie 4 kolejne kraje. Inicjatywa została stworzona w celu zachęcenia rządów krajowych do ich starań na rzecz poprawy sytuacji swych licznych społeczności romskich, szczególnie w zakresie edukacji, opieki medycznej, mieszkalnictwa, lecz również w kwestii zbierania wiarygodnych i istotnych danych na temat społeczności romskich. Inicjatywa jest kierowana przez przedstawicieli kraju aktualnie sprawującego rotacyjne przewodnictwo.

Wysłany przez admin_zrp dnia 20-07-2011 o godz. 15:26:22 (1080 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Nabór wniosków na staże w Komisji Europejskiej

News
Staże w Komisji Europejskiej dla młodych romskich absolwentów.

Komórka Instytutu Społeczeństwa Otwartego do Spraw Inicjatyw na rzecz Romów oferuje 5 – miesięczne staże w Komisji Europejskiej dla młodych romskich absolwentów szkół wyższych z nowych państw członkowskich UE, Bośni i Hercegowiny, Chorwacji, Czarnogóry, Kosowa, Macedonii i Serbii. Okres odbywania stażu rozpoczyna się 1 października, 2011 r.

Termin składania wniosków upływa 4 sierpnia 2011 r.

Więcej informacji na romadecade.org

Wysłany przez admin_zrp dnia 18-07-2011 o godz. 12:04:11 (975 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Szansa na darmowy ślub!

News
Londyńska firma Rival Media Ltd, wspólnie z Discovery Europe przygotowuje nowy program rozrywkowy (reality show). Program zostanie wyemitowany na antenie polskiej stacji TLC Poland jesienią tego roku. Rival Media poszukuje zabawne, towarzyskie, pełne entuzjazmu pary, które chętnie wezmą udział w programie.

Casting do programu rozpoczął się w tym tygodniu, a za 6 tygodni ruszają pierwsze polskie zdjęcia (zdjęcia będą kręcone w Polsce w sierpniu i we wrześniu).

Formuła programu jest bardzo prosta: wybierane są szalenie zakochane w sobie pary, które nie mogą się doczekać ślubu i zdecydowane są powiedzieć sobie sakramentalne TAK już tego lata. Ważne: cały ślub i wesele zostaną sfinansowane przez twórców programu!

Więcej informacji można uzyskać pisząc na adres email wystapwtv@discovery-europe.com

Wysłany przez admin_zrp dnia 14-07-2011 o godz. 11:41:50 (1045 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 VI Spotkania z Kulturą Romską

News
Platforma kultury informuje o VI Spotkaniach z Kulturą Romską, które odbędą się w dniach 15 – 17 lipca w Supraślu. Pierwszy dzień cyklu rozpocznie się przejazdem taborowym z Henrykowa do Supraśla, który uprzyjemni muzyka grana na żywo przez Małgorzatę i Adrianę Bielickie oraz młodzieżowe trio romskie z Elbląga. Kolejny dzień również będzie obfitował we wrażenia. Na początek spotkanie z Eram Manukian z Armenii i Adamem Kozłowskim uczestnikiem programu IDOL oraz wernisaż wystawy „Żyjemy razem”. Następnie odbędą się koncerty Adam Kozłowskiego, zespołu Forte Roma, Eram Manukian oraz Hitano. W międzyczasie uczestnicy będą mogli sprawdzić się w konkursie wiedzy o Romach. Ostatni dzień Spotkań to okazja do spotkania z Emilianem Kamińskim, znanym aktorem i wykonawcą romansów cygańskich, który opowie zebranym o swoim doświadczeniu z Romami.

Organizatorem wydarzenia jest Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu i Centralna Rada Romów w Polsce. Bilety można nabyć w przedsprzedaży w cenie 15zł lub przed wejściem w cenie 20zł.

Źródło: platformakultury.pl

Wysłany przez admin_zrp dnia 11-07-2011 o godz. 15:21:01 (1062 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

1053 newsów (106 stron, 10 na stronie)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 ]

     Stypendia

     Wsparcie

     Ogłoszenie IPN

     Monitoring

     Raport
W latach 2007-2013 strona ZRP 
była realizowana dzięki dotacji przyznanej przez Ministra Administracji i Cyfryzacji
w ramach realizacji Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce


Związek Romów Polskich
       www.romowie.com

Pierwszy romski portal w Polsce oparty o PHPNuke.
All logos and trademarks in this site are property of their respective owner. The comments are property of their posters, all the rest © 2006 by: Webmaster and Admin_ZRP.

PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Tworzenie strony: 0.14 sekund