Menu

     Wybór języka
Wybierz język

English Polish Romani

     Twoje IP
18.232.38.214

 Konkursy stypendialne już rozstrzygnięte

News
Informujemy, że tegoroczne programy stypendialne realizowane przez Związek Romów Polskich dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zostały rozstrzygnięte. Rozstrzygnięcie konkursu stypendialnego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych nastąpiło podczas zebrania Komisji dnia 2 listopada 2017 roku, a konkursu stypendialnego dla studentów pochodzenia romskiego dnia 27 listopada 2017 roku. O wynikach konkursów zostaną powiadomieni wszyscy zainteresowani w oficjalnej decyzji o przyznaniu, bądź odmowie stypendium.

Stypendia dla uczniów szkól ponadgimnazjalnych oraz Stypendia dla studentów romskich są finansowane dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Wysłany przez admin_zrp dnia 28-11-2017 o godz. 13:23:22 (174 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 PODSUMOWANIE WARSZTATÓW O TEMATYCE ROMSKIEJ

News
„ROMOWIE ZNANI I NIEZNANI. BLASK PRAWDY O ROMACH W POLSCE. GENEZA ROMSKIEGO STEREOTYPOU I WALKA Z NIM”

Kim są Romowie, skąd przybyli, jakie mają zwyczaje, czym się kierują w codziennym życiu – te i wiele innych tematów było omówionych podczas cyklu warsztatów romskich, które członkowie Rady Naukowej Instytutu Pamięci i Dziedzictwa Romów oraz Ofiar Holokaustu, który od ponad 15 lat funkcjonuje przy Związku Romów Polskich z siedzibą w Szczecinku, przeprowadzili w kilku polskich miastach. Warsztaty zostały zorganizowane przy wydatnej pomocy Fundacji im. Róży Luksemburg - Przedstawicielstwo w Polsce. Temat warsztatów: „Romowie znani i nieznani. Blask prawdy o Romach w Polsce. Geneza romskiego stereotypu i walka z nim” pozwalał prowadzącym, a byli nimi Andrzej Łuczak, Andrzej Sochaj oraz Jerzy Norbert Grzegorek,  na szerokie zaprezentowanie najistotniejszych problemów, z którymi zmaga się społeczność romska w naszym kraju.

Warsztaty zorganizowano w placówkach edukacyjnych oraz w jednym Komisariacie Policji w następujących terminach:
 
1. 25.05.2017 r. - Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej. Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych. Zakład Ratownictwa Medycznego.

2. 6.10.2017. - Komisariat Policji Wrocław Fabryczna. Wrocław.

3. 9.10. 2017 r. - Trybunał Koronny w Lublinie.

4. 20.10.2017 r. - Szkoła Podstawowa nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Puławach.

5. 26.10. 2017 r. - Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Zielonogórskiego w Zielonej Górze.

Główne cele projektu to upowszechnienie oraz promowanie historii i tradycji Romów i Sinti, dziedzictwa kulturowego romskiego narodu, podkreślenie wagi, znaczenia dla każdego narodu, jakie mają dla niej symbole, język, wydarzenia.

Ponadto celem projektu było:
- zapoznanie się z genezą, skutkami i przeciwdziałaniem powstawania oraz niwelowaniu osobowych, zbiorowych i środowiskowych skutków złych stereotypów; przeciwdziałanie narastaniu stereotypów i niwelowanie możliwych złych skutków stereotypu Roma;
- kształtowanie postaw patriotycznych, społecznych oraz wyrabianie szacunku do historii własnego narodu;
- popularyzacja działalności i wydawnictw Instytutu Pamięci i Dziedzictwa Romów oraz Ofiar Holokaustu, dwumiesięcznika „Romano Atmo”, wydawanego przez Związek Romów Polskich z siedzibą w Szczecinku;

Warsztaty składały się z dwóch części. W pierwszej prelegenci w formie wykładu przedstawili uczestnikom następujące tematy:

- Andrzej Sochaj - „Tożsamość romska dziś. (kim jest Rom; Romowie, kilka słów o romskich symbolach - (flaga, godło, hymn; święta romskie)”;
- Andrzej Łuczak - „Zarys historii Romów w Polsce”;
- Jerzy Norbert Grzegorek - „Stereotyp Roma. Geneza i jego skutki.

Później był czas na zadawanie pytań prelegentom przez uczestników warsztatów.

Część drugą warsztatów stanowił panel dyskusyjny zatytułowany: „Walka ze stereotypami: czy jest konieczna i czy jest możliwa? Sposoby przeciwdziałania dyskryminacji, rasizmowi, agresji, mowie nienawiści wobec osób narodowości romskiej.”

W panelu zasiadali: Andrzej Łuczak (moderator), Andrzej Sochaj i Jerzy Norbert Grzegorek.

Całość poszczególnych warsztatów zakończyła się ich podsumowaniem, wręczeniem uczestnikom publikacji Instytutu oraz innych opracowań, w tym kilka numerów naszego czasopisma „Romano Atmo”.

Uczestników warsztatów szczególnie interesowały bliskie im tematy z racji wykonanego przez nich zawodu, lub też zainteresowań albo studiów jak np.: kwestie związane z edukacją Romów w Polsce, korzystanie przez nich z programów stypendialnych, ich kulturą, tożsamością, tradycją, kultywowania dziedzictwa kulturowego Romów i Sinti, upamiętnienia pomordowanych Romów w czasie II wojny światowej; dobrymi i złymi stereotypami na temat Romów. Na te tematy uczestnicy warsztatów sformułowali wiele pytań.

W Białej Podlaskiej uczestników warsztatów interesowały przede wszystkim sprawy związane z edukacją Romów, ich podejściem do spraw związanych ze służbą zdrowia – w tym dlaczego Romowie w zasadzie nie mogą wykonywać zawodów medycznych, co dla przyszłych ratowników było niezrozumiałe.  

We Wrocławiu w  warsztatach uczestniczyli m.in. rzecznicy powiatowi z Komend Powiatowych Policji z Dolnego Śląska. Interesowała ich szczególnie kwestia związana z przestępstwami popełnianymi przez osoby pochodzące z mniejszości narodowych i etnicznych. Podkreślano, że powszechnie panujący stereotyp Roma – Cygana jako przestępcy, kryminalisty jest niezgodny z prawdą. Dużym plusem jest fakt, że na terenie woj. dolnośląskiego nie ma Romów przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Spotkanie to będzie pomocne w dalszej pracy rzeczników powiatowych  z Komend Powiatowych Policji z Dolnego Śląska, którzy na co dzień dbają, by wszyscy przestrzegali obowiązującego prawa, szczególnie w zakresie przestrzegania praw mniejszości narodowych i etnicznych.  

W warsztatach w Lublinie uczestniczyli  m.in. nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Puławach, pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach oraz nauczyciele i przedstawiciele organizacji pozarządowych z Chełma i z Lublina.

Jednym z owoców tego spotkania było nawiązanie  kontaktu z pracownikami szkoły i MOPS-u w Puławach. Ponieważ otrzymaliśmy  informację, że warsztaty w Zabrzu zostały odwołane z rożnych przyczyn, zaproponowaliśmy dyrekcji Szkoły nr 4 i Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Puławach kolejne warsztaty, na co otrzymaliśmy zgodę.    

W Puławach w warsztatach uczestniczyli m.in. przedstawiciele dyrekcji szkoły wraz z nauczycielami, członkami grona pedagogicznego, pracownicy administracji Szkoły Podstawowej nr 4 im. Mikołaja Kopernika pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach oraz rodzice i dzieci pochodzenia romskiego z Puław, które uczęszczają na co dzień do tej placówki oświatowej.

W Puławach, podobnie jak w Lublinie, uczestników warsztatów interesował bliski im temat z racji wykonanego zawodu, czyli kwestie związane z edukacją Romów, ich kulturą, powodami szybszego zakończenia przez wielu z nich edukacji szkolnej - przez zgodnie z romską tradycją - zawieranie małżeństw przez młode, zaledwie kilkunastoletnie, osoby pochodzenia romskiego. Skupiono się na diagnozie i próbie wyjaśnienia przyczyn dlaczego wielu Romów mimo sprzyjających warunków, jakie proponuje szkoła, nie kontynuuje edukacji po gimnazjum mimo istniejących i możliwości i wielu udogodnień takich jak nauczanie indywidualne uczniów romskich, wyprawki dla dzieci romskich, dodatkowa godzina romska opłacana przez organ prowadzący, a także daleko idąca pomoc z opieki społecznej.

W Puławach dyskusja miała szczególny charakter, gdyż uczestniczyły w niej osoby pochodzenia romskiego. Romowie, w zdecydowanej większości już zauważają jeszcze większą potrzebę edukacji swoich dzieci i widzą straconą szansę przez poprzednie pokolenia, które nie chciały lub nie mogły jej podjąć albo jej kontynuować nauki z różnych przyczyn wynikających także z przestrzegania romskiej tradycji. Zmienia się, co cieszy, mentalność, szczególnie u Romni – kobiet romskich - w podejściu do edukacji swoich dzieci.

Widać poprawę we frekwencji uczniów pochodzenia romskiego. Potrzebna jest większa systematyczność, punktualność oraz dbałość o to, by dzieci uczęszczały na godzinę romską, aby m.in. mogły w jej ramach uzyskać pomoc w odrabianiu prac domowych, czy też nadrobić zaległości.

Dzięki temu spotkaniu rodzice uczniów romskich zapoznali się z możliwościami wyrównywania szans edukacyjnych, dostrzegli także  potrzebę dalszych takich spotkań, które podnoszą ich świadomość znaczenia edukacji. W Puławach nie ma bowiem lidera romskiego, który by w ich imieniu działał i im pomagał w bieżącym rozwiązywaniu zaistniałych problemów.

Natomiast w ostatnich warsztatach w Zielonej Górze wzięli uczestniczyli m.in. pracownicy i studenci Uniwersytetu Zielonogórskiego.

W swoim wystąpieniu dr hab. prof. UZ Sławomir Kufel, dziekan Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Zielonogórskiego stwierdził, że jest to pierwsze I Spotkanie Romskie na Uniwersytecie Zielonogórskim. Ucieszył go fakt, że te warsztaty w końcu doszły do skutku oraz, że dziś ludzie już nie boją się określać swojej tożsamości narodowej. Podziękował za przekazanie uczelni wielu interesujących materiałów na temat mniejszości romskiej.

Podczas panelu dyskusyjnego uczestnicy  warsztatów - głównie pracownicy naukowi Uniwersytetu oraz studenci III Roku Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej Uniwersytetu Zielonogórskiego zadawali wiele pytań na tematy związane z emancypacją kobiet romskich, zawodami i profesjami romskimi, edukacją i programami stypendialnymi, z których korzystają dzieci i młodzież romska. Pytano, ile romskich kobiet aktywnie uczestniczy w życiu społecznym, co zmienia się w ich życiu w zakresie przestrzegania tradycji romskiej. Uczestnicy warsztatów dostrzegli potrzebę rzetelnego, żmudnego zbadana tego tematu przez odważnych naukowców, którzy wejdą w to środowisko i razem z Romami zgodnie z przyjętą metodologią go opracują. Podkreślali uświadamiania ludzi m.in. na takich spotkaniach i w publikacjach na temat mniejszości romskiej, a zwłaszcza na tematy związane  z zagładą Romów i Sinti podczas II wojny światowej oraz dostrzegli potrzebę edukacji Romów i dbania, oraz zachowania dziedzictwa kulturowego Romów i Sinti.

Jednym z dyskutantów był Eugeniusz Siwak, Rom z Nowej Soli. E. Siwak przedstawił działalność stowarzyszenia romskiego i określił jawiące się przez Romami   wyzwania.  Na zakończenie warsztatów uczestnicy i prelegenci wspólnie zastanawiali się, w jaki sposób nie tylko powinno, ale trzeba zmieniać zły stereotyp dotyczący Romów.

Łącznie w pięciu warsztatach w: Białej Podlaskiej, Wrocławiu, Lublinie, Puławach i Zielonej Górze uczestniczyło przynajmniej 240 osób.

Związek Romów Polskich dostrzega potrzebę dalszego kontynuowania warsztatów i dalszej popularyzacji wiedzy o tematyce romskiej w innych miejscach na terenie Polski.

Dziękujemy Fundacji im. Róży Luksemburg - Przedstawicielstwo w Polsce za finansowe wsparcie tego projektu oraz wszystkim osobom i instytucjom z miast, w których odbyły się warsztaty za pomoc w przygotowaniu, promocji i przeprowadzeniu ich w 2017 roku.

Andrzej Sochaj

Wysłany przez admin_zrp dnia 16-11-2017 o godz. 14:06:10 (196 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Stypendia dla studentów

News
Informujemy, że osoby starające się o stypendia dla studentów, które mają uzupełnić dokumentację aplikacyjną, muszą dostarczyć brakujące dokumenty do dnia 17 listopada 2017 r. (do tego dnia dokumenty muszą się znaleźć u nas fizycznie)


Wysłany przez admin_zrp dnia 10-11-2017 o godz. 13:23:23 (203 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 5)

 Mój kolega Rom? Czy to możliwe?

News
Jak najbardziej jest to możliwe, tylko trzeba zignorować istniejące stereotypy i otworzyć się na poznanie innych.  Właśnie w tym celu od września do listopada 2017 roku trwają Integracyjne spotkania z kultura romską, które mają na celu ukazanie prawdziwego wizerunku Romów. Projekt realizowany jest przez Związek Romów Polskich. Zajęcia przeznaczone są dla szkół oraz świetlic w Szczecinku. Klasy, wraz z opiekunami mogą przyjść na umówione spotkanie, które odbywa się dwa razy w tygodniu w romsko-polskiej Świetlicy Integracyjnej Słoneczko działającej przy Związku Romów Polskich.  Podczas spotkań objaśniamy, kim są Romowie, skąd pochodzą i jaka jest ich kultura, w celu zwalczania dyskryminacji. Używamy w tym celu aktywizujących metod nauczania. Spotkania są dostosowane do wieku.Gdy uczestnicy poznają to niezwykłą kulturę, zmieniają swoje negatywne nastawienie. Chętnie zadają pytania i biorą czynny udział w zajęciach. Po spotkaniach wzrasta integracja międzykulturowa oraz zaciekawienie tą mniejszością etniczną. Za nami już wiele takich spotkań. Możemy dostrzegać zainteresowanie dzieci i młodzieży, a co za tym idzie polepszanie komunikacji między Romami a środowiskiem polskim.

Zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego w 2017 roku oraz zwiększonej subwencji oświatowej.
    


      

      

      

Wysłany przez admin_zrp dnia 31-10-2017 o godz. 13:03:48 (177 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

News
Informujemy, że osoby starające się o stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, które mają uzupełnić dokumentację aplikacyjną, muszą dostarczyć brakujące dokumenty do dnia 28 października 2017 r. (do tego dnia dokumenty muszą się znaleźć u nas fizycznie).

Wysłany przez admin_zrp dnia 17-10-2017 o godz. 13:48:57 (175 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Romano Atmo 70

News
Czwarty tegoroczny numer Romano Atmo jest już dostępny. Jest to już 70 numer naszego dwumiesięcznika, w którym jak zwykle piszemy w języku polskim, romskim i angielskim.

Głównym tematem numeru jest uhonorowanie Prezesa Związku Romów Polskich Romana Chojnackiego oraz zastępcę dyrektora Instytutu Pamięci i Dziedzictwa Romów oraz Ofiar Holokaustu Andrzeja Sochaja przez Prezydenta Republiki Austrii Złotymi Odznakami Honorowymi za Zasługi dla Republiki Austrii. Przedstawiamy relację z uroczystości dekoracji, która odbyła się 28 sierpnia Sali Prezydialnej Urzędu Miasta w Łodzi. Prezentujemy również relację z tegorocznej edycji Międzynarodowego Taboru Pamięci Romów, który już po raz XVIII wyruszył z Tarnowa śladem miejsc pamięci o zagładzie Romów. Piszemy także o zjeździe International Romani Union w Poznaniu, na którym Romowie z grupy Lovara przystąpili to największej organizacji romskiej na świecie.

Przedstawiamy również relację z tegorocznych obchodów Międzynarodowego Dnia Pamięci o Zagładzie Romów i Sinti. Piszemy o warsztatach zorganizowanych przez Fundację im. Róży Luksemburg „Europa. Dwie historie, jedna przyszłość?”. Publikujemy także artykuł wywiad z wicemarszałkiem województwa zachodniopomorskiego Jarosławem Rzepą oraz relację z posiedzenia Sejmowej Komisji mniejszości narodowych i Etnicznych, podczas której posłowie rozmawiali o asystentach edukacji romskiej. O asystentach i edukacji piszemy w tym numerze więcej: w artykule autorstwa Doroty Niewiadomskiej pt. „Rola asystenta romskiego w edukacji Romów” oraz w artykule pt. „Żyj bez uzależnień” o projekcie realizowanym przez Związek Romów Polskich skierowanym do dzieci i młodzieży.

Na koniec warto zaznaczyć, że ten numer zrealizowaliśmy dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Zwiększonej Subwencji Oświatowej oraz ze środków otrzymanych z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego.

Przypominamy, że wersję elektroniczną naszej gazety znajdą Państwo na naszej stronie internetowej tutaj.


Wysłany przez admin_zrp dnia 11-10-2017 o godz. 15:19:08 (214 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Ku zdrowej przyszłości - dla ofiar Holocaustu

News
Związek Romów Polskich z siedzibą w Szczecinku zakończył pracę przy projekcie „Ku zdrowej przyszłości - dla ofiar Holocaustu” - cz. III.

Beneficjentami projektu „Ku zdrowej przyszłości - dla ofiar Holocaustu” - cz. III były ofiary nazizmu należące do mniejszości romskiej. Są to jednocześnie beneficjenci czteroletniego projektu „Wsparcie dla romskich ofiar nazizmu”, którego fundatorem jest Fundacja EVZ Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość w Berlinie, a realizatorem jest Związek Romów Polskich z siedzibą w Szczecinku. Beneficjenci to kobiety i mężczyźni urodzeni w latach 1939-1945 lub wcześniej, które przeżyły Holocaust.

Ze względu na to, że Romowie prowadzili przez wiele lat koczowniczy tryb życia, nie podejmowali się w większości stałego zatrudnienia, czego efektem dziś są ich niskie dochody albo ich całkowity brak i konieczność niesienia im pomocy przez instytucje pomocowe. Każdy z podopiecznych projektu zmaga się na co dzień z mniej lub bardziej poważnymi chorobami, co znacznie utrudnia im funkcjonowanie w życiu codziennym.

Romowie charakteryzują się pewną specyfiką kulturową, polegającą m.in. na hermetyczności ich społeczności. Z tego powodu osoby ze społeczności Romów z niechęcią otwierają się na ludzi „z zewnątrz” ich środowiska, są nieufni wobec ludzi - dlatego tak ważna jest systematyczna praca z nimi przy pełnej znajomości ich zwyczajów i tradycji.

Do najczęściej występujących wśród beneficjentów chorób zalicza się: cukrzyca, miażdżyca, choroby serca, choroby nowotworowe. Beneficjenci często mieszkają samodzielnie. Łącznie z pomocy na zakup leków oraz usług medycznych i zakupu sprzętu medycznego skorzystało 80 beneficjentów.

Możliwość dotarcia do beneficjentów stwarzał Asystent Socjalny, który odbywając wizyty u swoich podopiecznych miał możliwość na bieżąco monitorować ich stan zdrowotny. W czasie takich wizyt beneficjent każdorazowo przedstawiał listę potrzeb w zakresie medykamentów np. na podstawie recepty lekarskiej. Ponadto Asystenci w wielu przypadkach towarzyszyli beneficjentom podczas wizyt lekarskich, przez co mieli wgląd w dokumentację medyczną beneficjenta i zaleceń lekarskich. Na podstawie dokumentacji lekarskiej (wypisy, recepty itp.) oraz wiedzy na temat sytuacji zdrowotnej beneficjentów, Asystenci dokonywali zakupów niezbędnych medykamentów, a następnie przekazywali do wglądu dla beneficjenta, bądź członka jego rodziny dokument zakupu - fakturę, dla celów zapoznania się z treścią i pozostałym limitem na leki.

Realizacja projektu pozwoliła na osiągnięcie następujących rezultatów:
 
• wzrost liczby beneficjentów, którzy chętnie odwiedzali lekarzy specjalistów;
• wzrost liczby beneficjentów, którzy sami kontrolują swój stan zdrowia,
• wzrost liczby beneficjentów, u których w znacznym stopniu zwiększyła się świadomość, że profilaktyka zdrowotna jest sprawą priorytetową.


„Projekt został zrealizowany w ramach V edycji Konkursu Grantowego RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ!, organizowanego przez DOZ Fundację dbam o zdrowie.”

Więcej na temat Konkursu:  fundacja.doz.pl/projekty/grantyWysłany przez admin_zrp dnia 26-09-2017 o godz. 11:08:11 (156 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 INTEGRACYJNE SPOTKANIA Z KULTURĄ ROMSKĄ

News
Od 1 września 2017 rozpoczął się projekt realizowany przez Związek Romów Polskich z siedzibą w Szczecinku, w którym organizatorki wprowadzają uczestników w świat romskiej kultury. Podczas integracyjnych spotkań dzieci oraz młodzież ze szkół oraz świetlic w Szczecinku wraz z wychowawcami i opiekunami, uzyskują szczegółowe informacje o ciekawej i wielobarwnej kulturze romskiej.

Celem spotkań jest promocja kultury, tradycji, obyczajów romskich i języka romskiego oraz:

• Pozyskanie wiedzy o środowisku romskim przez osoby z poza otoczenia, głównie dzieci i młodzieży,
• Propagowanie kultury narodu romskiego,
• Promowanie postawy tolerancji,
• Promowanie równego traktowania osób bez względu na pochodzenie,
• Łamanie stereotypów,
• Zwalczanie dyskryminacji,
• Ukazanie prawdziwego wizerunku Romów,
• Zainteresowanie dzieci i młodzieży polskiej, romską mniejszością narodową,
• Polepszenie komunikacji między Romami a środowiskiem polskim,
• Integracja międzykulturowa.

Czas realizacji projektu: od 01.09.2017 do 30.11.2017

Spotkania będą odbywać się w Sali wykładowej Świetlicy Integracyjnej Słoneczko dla dzieci romskich i polskich należącej do Stowarzyszenia Związku Romów Polskich w Szczecinku przy ul. K. S. Wyszyńskiego 32

Serdecznie zapraszamy!

Kontakt:
Anna Szymańska;
Magdalena Donga tel. 723524475;

    


Zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego 2017 oraz Zwiększonej Subwencji Oświatowej

Wysłany przez admin_zrp dnia 05-09-2017 o godz. 15:39:34 (99 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Jestem zdrowy, jestem EKO

News
Projekt „Jestem zdrowy, jestem EKO” realizowany przez Związek Romów Polskich trwa od marca 2017 roku. Uczestnicy postanowili zostać młodymi ekologami, więc chętnie i z zaangażowaniem biorą udział w zajęciach. Podczas kolejnych spotkań wzrasta ich ciekawość i zainteresowanie. Coraz bardziej interesują się zdrowym stylem życia. Zrealizowanych zostało kilka bloków tematycznych w postaci cyklicznych zajęć teoretycznych i praktycznych, przeprowadzanych w siedzibie Związku Romów Polskich w Szczecinku, w Świetlicy Integracyjnej „Słoneczko” oraz pięciodniowy i aktywny  wyjazd do Jarosławca. Przed nami jeszcze kilka ciekawych spotkań, które będą trwały do grudnia 2017 roku.


      

      Zadanie jest realizowane dzięki środkom finansowym otrzymanym z budżetu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

Wysłany przez admin_zrp dnia 29-08-2017 o godz. 11:20:05 (159 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Romano Atmo 69

News
Trzeci tegoroczny numer Romano Atmo jest już dostępny. Jest to już 69 numer naszego dwumiesięcznika, w którym jak zwykle piszemy w języku polskim, romskim i angielskim.

Głównym tematem numeru jest XXIX już edycja Międzynarodowych Spotkań Zespołów Cygańskich Romane Dyvesa, które odbyły się w Gorzowie Wlkp. Ponadto przedstawiamy relację z Międzynarodowych Obchodów Uczczenia Pamięci Ofiar Obozu w Letach. Piszemy również o sali Papuszy w gorzowskiej bibliotece. Ponadto polecamy artykuł o przyszłości Romów w Polsce pt. „Quo vadis Romowie”.

Publikujemy również relację z warsztatów o tematyce romskiej w ramach projektu „Romowie znani i nieznani. Blask prawdy o Romach w Polsce. Geneza romskiego stereotypu i walka z nim.”, które odbyły się Państwowej Szkole Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej. Piszemy także o wernisażu wystawy fotograficznej „Taborowe życie Romów” w Centrum Historii Zajezdnia we Wrocławiu. Przedstawiamy także artykuł o integracyjnym spotkaniu z młodzieżą z Podlasia w ramach projektu „My wśród innych” oraz relację z posiedzenia Sejmowej Komisji mniejszości narodowych i Etnicznych, podczas której posłowie oceniali rządowy Program integracji społeczności romskiej.

Na koniec warto zaznaczyć, że ten numer zrealizowaliśmy dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Zwiększonej Subwencji Oświatowej oraz ze środków otrzymanych z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego.

Przypominamy, że wersję elektroniczną naszej gazety znajdą Państwo na naszej stronie internetowej tutaj.


Wysłany przez admin_zrp dnia 24-08-2017 o godz. 14:51:08 (157 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

1053 newsów (106 stron, 10 na stronie)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 ]

     Stypendia

     Wsparcie

     Ogłoszenie IPN

     Monitoring

     Raport
W latach 2007-2013 strona ZRP 
była realizowana dzięki dotacji przyznanej przez Ministra Administracji i Cyfryzacji
w ramach realizacji Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce


Związek Romów Polskich
       www.romowie.com

Pierwszy romski portal w Polsce oparty o PHPNuke.
All logos and trademarks in this site are property of their respective owner. The comments are property of their posters, all the rest © 2006 by: Webmaster and Admin_ZRP.

PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Tworzenie strony: 0.14 sekund