Menu

     Wybór języka
Wybierz język

English Polish Romani

     Twoje IP
18.232.38.214

 Hammarberg na posiedzeniu Rady w Warszawie

News
II posiedzenie Rady do spraw Przeciwdziałania Dyskryminacji Rasowej, Ksenofobii i związanej z nimi Nietolerancji

Dnia 30 września br. w Warszawie w Pałacyku Ministerstwa Spraw Zagranicznych odbyło się II posiedzenie Rady do spraw Przeciwdziałania Dyskryminacji Rasowej, Ksenofobii i związanej z nimi Nietolerancji. Głównym punktem wspomnianego spotkania Rady była wizyta Komisarza Praw Człowieka Rady Europy, Thomasa Hammarberga, a następnie jego rozmowy z członkami działającego przy Premierze organu konsultacyjno - doradczego.

Wizyta szwedzkiego Komisarza Rady Europy związana była ze sprawowanym w tym roku przez RP Przewodnictwem w Radzie Unii Europejskiej. Dotyczyła ona przeglądu realizacji przez władze w Warszawie jego zaleceń w zakresie różnych aspektów ochrony praw człowieka, przestrzegania standardów demokratycznego państwa oraz zwalczania zjawisk rasizmu, dyskryminacji i wszelkiego rodzaju nietolerancji.

W trakcie posiedzenia Rady, oprócz Thomasa Hammarberga swe przemówienie wygłosiła Przewodnicząca Rady, Pełnomocnik Rządu do spraw Równego Traktowania – Minister Elżbieta Radziszewska. Prezentowała ona działania prowadzone do tej pory przez obecny Rząd w sferze zwalczania wymienionych wcześniej zjawisk, jak również pokazywała stopień realizacji zaleceń w dziedzinie ochrony praw człowieka wydawanych przez Komisarza Rady Europy. Działania ministerstw Sprawiedliwości, Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Edukacji Narodowej w zakresie wypełniania zaleceń tej zlokalizowanej w Strasburgu organizacji międzynarodowej przedstawili Podsekretarze Stanu tych ministerstw – Igor Dzialuk, Adam Rapacki i Mirosław Sielatycki. Pochodzący ze Szwecji Komisarz podzielił się z obecnymi na spotkaniu członkami Rady swymi opiniami i uwagami na temat obecnej sytuacji w Polsce w odniesieniu do kwestii będących przedmiotem spotkania. Podkreślił ponadto zgodność podejścia władz polskich w kwestii zwalczania szkodliwych zjawisk z działaniami podejmowanymi przez niego jako przedstawiciela mającej siedzibę w Strasburgu Rady Europy. Pochwalił on działalność działającej przy Premierze Rady, wskazując na jej rolę w dialogu instytucji państwowych z organizacjami pozarządowymi.

Wśród spraw omawianych 30 września w Pałacyku MSZ nie zabrakło oczywiście problematyki dyskryminacji, wrogości i różnego rodzaju nietolerancji wobec mniejszości narodowych i etnicznych na terenie RP. Reprezentujący mniejszości zgromadzone w Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych, członek tej Komisji, a jednocześnie Prezes Związku Romów Polskich z siedzibą w Szczecinku – Roman Chojnacki zaprezentował Komisarzowi oraz innym uczestnikom swój raport na temat zjawisk mowy nienawiści, rasizmu i nietolerancji dotykających mniejszości w Polsce. W sposób szczegółowy zaś opisał on aktualną sytuację reprezentowanej przez siebie mniejszości romskiej w Polsce w kontekście wcielanych w życie do tej pory inicjatyw i zbliżającego się końca dotychczasowych czasowych i finansowych ram realizacji różnego rodzaju działań na rzecz społeczności romskiej. Prezes Chojnacki wyraził ponadto ocenę polityki władz w Warszawie na rzecz Romów i wypełniania przez nie zaleceń instytucji międzynarodowych, a zwłaszcza Rady Europy.

Komisarz Hammarberg z wielkim zadowoleniem przyjął informację Minister Radziszewskiej o obchodach Dnia Pamięci o Zagładzie Romów i Sinti w ramach Polskiego Przewodnictwa w UE, które poprzedziła uchwała Sejmu RP ustanawiająca 2 sierpnia oficjalnym Dniem Pamięci o Zagładzie Romów i Sinti. Szwedzki Komisarz wyraził ponadto gotowość do współpracy przy rozpoczętych już staraniach na rzecz ustanowienia Europejskiego Dnia Pamięci o Zagładzie Romów i Sinti.

Wysłany przez admin_zrp dnia 03-10-2011 o godz. 12:41:56 (748 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 ERRC walczy z brakiem miejsca dla Romów

News
Francuskie i włoskie władze kontynuują agresywne wyrzucanie Romów.

Niechlubna kampania rządu Sarkozy’ego mająca na celu eksmitowanie i deportowanie Romów z Francji, która miała miejsce w ubiegłym roku jest nadal w agresywny sposób kontynuowana. W Marsylii w samym tylko okresie od czerwca do sierpnia 2011 co najmniej 500 zostało wysiedlonych ze swych obozowisk. Kolejna eksmisja na dużą skalę, obejmująca 150 osób miała miejsce w sierpniu. Podobna sytuacja jest również we Włoszech, tam Romowie również są ofiarami trwających i powtarzających się eksmisji.

Europejskie Centrum Praw Romów (ERRC) i organizacje partnerskie wystosowały pisma do władz włoskich i francuskich wyrażając obawy co do trwających przymusowych eksmisji skupisk romskich w Rzymie i Marsylii. Według organizacji Lekarze Świata w okresie od czerwca do sierpnia tego roku co najmniej 500 Romów zostało usuniętych z obozowisk w Marsylii. Niektórzy z nich byli obiektem przemocy ze strony zwykłych osób, co nie było przedmiotem ani śledztwa, ani nie spotkało się z jakimikolwiek sankcjami, z kolei inni Romowie padli ofiarami nadużyć ze strony Policji. Również samo ERRC udokumentowało alarmujące przypadki przemocy ze strony Policji, które nie zostały poddane należytemu śledztwu i nie zostały ukarane.

Francuskie władze naruszają szereg swych zobowiązań wynikających z prawa międzynarodowego, z prawem do odpowiedniego miejsca zamieszkania i ochrony przed przymusową eksmisją oraz prawem do życia prywatnego i rodzinnego, jak i wolności od nieludzkiego czy upokarzającego traktowania i dyskryminacji.

Z kolei od marca do maja br. we Włoszech, w stolicy kraju – Rzymie miały miejsce 154 celowe eksmisje, które objęły 1.800 Romów. ERRC i jego partner – Stowarzyszenie 21 Lipca podkreśliło, iż te eksmisje naruszyły międzynarodowe prawa i standardy regulujące przymusowe eksmisje, którymi związane są Włochy. Dokumentacja zebrana przez te dwie organizacje pokazuje, że władze Rzymu nie dostarczyły odpowiednio wcześniej informacji o eksmisji, ani też nie zaoferowały lokali zastępczych, a ponadto podczas przeprowadzania eksmisji zniszczyły własność prywatną.

Dyrektor Wykonawczy ERRC, Robert Kushen powiedział, że rok po ogłoszeniu przez Prezydenta Sarkozy’ego wojny z Romami, jego kampania trwa nadal i jest kopiowana we Włoszech. Dał on też do zrozumienia, że Unia Europejska wezwała do integracji Romów, lecz nie wciela w życie prawa, które ma na celu ochronę Romów i wszystkich obywateli UE przeciwko tego rodzaju wrogości.

Pisma ERRC i jego organizacji partnerskich wezwały władze Marsylii i Rzymu do podporządkowania się międzynarodowym zobowiązaniom prawnym, włącznie z wymogiem przedstawienia odpowiedniego powiadomienia o eksmisji oraz zapewnienia lokalu zastępczego, a także rozwijania zrównoważonych i odpowiednich rozwiązań w zakresie mieszkalnictwa dla wszystkich Romów.

Wysłany przez admin_zrp dnia 29-09-2011 o godz. 08:58:52 (716 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 „Nowy” konflikt w Czechach

News
Napięta sytuacja w Północnej Bohemii

Przez kilka ostatnich tygodni sierpnia i września miasteczka Rumburk, Novy Bor, Varnsdorf w północnych Czechach były areną aktów zbrodni i mowy nienawiści o podłożu etnicznym wymierzonych w społeczność romską. Jedną z przyczyn tych wydarzeń były sierpniowe przypadki czynnej napaści Romów na osoby narodowości czeskiej, a także Czechów wobec mężczyzny narodowości romskiej.

Błędem byłoby jednak upatrywanie źródeł napiętej sytuacji na przestrzeni ostatnich kilku tygodni wyłącznie we wspomnianych aktach przemocy dokonywanych przeciwko sobie przez przedstawicieli obu grup etnicznych. Znaczna część mieszkańców tego regionu w północnych Czechach obwinia Romów przybywających tam z innych miasteczek prowincji o przyczynianie się do wzrostu przestępczości w zamieszkałych przez nich miasteczkach. Mają ponadto pretensje do organów ścigania o pobłażliwość wobec przestępstw dokonywanych przez Romów

Romowie z kolei zarzucają lokalnym władzom brak prowadzenia skutecznych działań na rzecz poprawy ich sytuacji. Mają ponadto pretensje do nich oraz do organów ścigania, że w niedostateczny sposób odpowiadają na skierowaną wobec Romów wrogość i dyskryminację, a także akty przemocy słownej i fizycznej. W odpowiedzi na pobicia kilku osób przez Romów w miejscowościach Rumburk i Nowy Bor działająca w Czechach organizacja romska Romea opublikowała otwarty apel społeczności romskiej w Czechach. Czescy Romowie napisali w nim, że w sposób jednoznaczny potępiają przestępstwa dokonane przez członków ich społeczności. Zaprotestowali oni jednocześnie przeciwko wszelkim próbom egzekwowania wobec nich odpowiedzialności zbiorowej, argumentując, iż dokonane w ostatnim czasie napady nie mają nic wspólnego ze stosunkami pomiędzy dwoma różnymi grupami etnicznymi.

Niestety napady z udziałem Romów zostały wykorzystane przez siły ekstremistyczne do nagonki przeciwko tej grupie etnicznej. Mimo starań władz prowincji, które skierowały dodatkowe siły policyjne do miasteczek Varnsdorf, Novy Bor i Rumburk, w ostatniej z wymienionych miejscowości 26 sierpnia miała miejsce demonstracja z udziałem neonazistowskiego ugrupowania „Obywatelski Opór”, której zwolennicy pojawili się w tym samym miejscu, w którym odbywało się publiczne spotkanie Partii Socjaldemokratycznej z wyborcami. Po zakłóceniu legalnego wiecu socjaldemokratów ekstremiści, w liczbie około 800 osób wznosząc hasła wzywające do przemocy wobec Romów udali się w kierunku zamieszkałych przez nich domów. Pomimo obecności licznych oddziałów Policji, w tym również sił przeznaczonych do zwalczania zamieszek, doszło do aktów dewastacji mienia należącego do Romów oraz wznoszenia pod ich adresem haseł o charakterze ksenofobicznym i rasistowskim.

Wydarzenia w Rumburku połączone z brakiem reakcji ze strony władz wywołały poczucie zagrożenia wśród romskich mieszkańców miasteczka, którzy zapowiedzieli że będą zmuszeni samemu bronić bezpieczeństwa swego i swych najbliższych. W obliczu atmosfery zagrożenia miejscowi Romowie zmuszeni byli ukryć się w swych domach. Romowie skupieni wokół organizacji „Roma Aven Jekhetale” oraz członkowie „Forum CZ” napisali otwarty list do premiera Czech Petra Necasa zawierający skargę na brak należytych działań ze strony Policji. Również organizacja „Miasto dla Mieszkańców, Mieszkańcy dla Miasta” zaapelowała do wszystkich polityków o nieuleganie emocjom i wpływowi skrajnych haseł przy realizowaniu swych obowiązków. Z racji pełnienia roli przywódców, nie mogą oni tworzyć atmosfery wrogości i napięcia pomiędzy różnymi grupami społecznymi.

Kolejnym miejscem antyromskich zamieszek - 3 września był Varnsdorf. Obiektem ataku tłumu był tu hotel zamieszkały przez Romów, którzy z powodu swej trudnej sytuacji finansowej zmuszeni byli sprzedać swe mieszkania za marne pieniądze. Do starć z Romami, którzy zapowiedzieli, że będą bronić swych mieszkań nie doszło, gdyż Policja zablokowała wszystkie ulice wokół hotelu.

W sobotę 10 września w Novym Borze, Rumburku i Varnsdorfie odbyły się kolejne demonstracje skierowane przeciwko Romom. W Nowym Borze ich uczestnicy spotkali się jednak z wiecem działaczy na rzecz praw obrony praw człowieka i walki z faszyzmem. Najbardziej gwałtowny przebieg miały wydarzenia w Varnsdorfie, gdzie starcia neofaszystów z Policją objęły kilka ulic tego miasteczka. Funkcjonariusze zatrzymali 41 uczestników zajść. Pięciu osobom zostały następnie przedstawione zarzuty udziału w bójkach i czynnej napaści na policjantów. 17 września w Varnsdorfie miała miejsce kolejna próba zaatakowania romskich mieszkańców hotelu, która tym razem została skutecznie udaremniona przez Policję.

Organizacje pozarządowe, jak „Nienawiść nie jest rozwiązaniem” uważają, że ostatnie wydarzenia były spowodowane narastającą biedą i wynikającą z tego frustracją zarówno wśród czeskich, jak i romskich mieszkańców powiatu Sluknov. Uważają one, że władze lokalne powinny robić znacznie więcej na rzecz poprawy sytuacji romskich mieszkańców poprzez aktywne włączanie w życie lokalnej społeczności. Ich zdaniem rozdział jednych mieszkańców od drugich nie doprowadzi do niczego dobrego w dłuższej perspektywie czasowej. Osoby znajdujące się w trudnej sytuacji muszą ich zdaniem otrzymywać wsparcie ze strony państwa. W związku z powyższym organy samorządowe będące najbliżej problemów swych mieszkańców muszą mieć odpowiednie instrumenty finansowe ze strony budżetu państwa. Przedstawiciele władz miasteczek zamieszkanych przez Romów stwierdziły zaś, że Romowie wymagają rzecz jasna różnego rodzaju pomocy, jednakże pomoc ta musi się odbywać w możliwie największym stopniu w ramach już istniejących rozwiązań stosowanych wobec wszystkich obywateli. Zdaniem lokalnych decydentów stosowanie odrębnych rozwiązań przeznaczonych tylko dla Romów umacnia jedynie ich rozdział od reszty społeczeństwa. Dlatego też oprócz zachęt kierowanych wobec nich, oni również muszą wykazywać chęć uczestnictwa w tego rodzaju inicjatywach.

Wysłany przez admin_zrp dnia 26-09-2011 o godz. 12:19:48 (1247 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 1)

 Debata w Pałacu Prezydenckim

News
20 września w Pałacu Prezydenckim odbyły się obrady Forum Debaty Publicznej „Bogactwo kulturowe Polski – identyfikacja dziedzictwa niematerialnego”. Celem debaty była próba identyfikacji praktyk, wyobrażeń, przekazów, wiedzy i umiejętności, jak również związanych z nimi instrumentów, przedmiotów artefaktów oraz przestrzeni kulturowej – które wspólnoty, grupy, a także jednostki uznają za część własnego dziedzictwa kulturowego. Rozpoznanie tego typu dziedzictwa ma prowadzić do jego klasyfikacji, uznania i ochrony – zgodnie z przepisami Konwencji UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego sporządzonej w Paryżu dnia 17 października 2003 roku. Konwencja ratyfikowana przez Polskę 23 października 2010 roku weszła w życie 16 sierpnia br.

Podczas debaty podjęte zostały próby odpowiedzi na następujące pytania: jak uchronić niematerialne dziedzictwo kulturowe jako źródło różnorodności kulturowej naszego kraju? Jak sprawić, aby niematerialne dziedzictwo stało się inspiracją dla podejmowanych obecnie działań? Jak wykorzystać to dziedzictwo, potencjał wartości w nich zawarty dla rozwoju i integracji społeczności lokalnych oraz promocji Polski? Debata był transmitowana na żywo za pośrednictwem strony internetowej www.prezydent.pl Na spotkanie zostali zaproszeni przedstawiciele władz państwowych, samorządowych, organizacji społecznych, twórcy regionalni, eksperci oraz przedstawiciele mniejszości narodowych i etnicznych.

Wysłany przez admin_zrp dnia 22-09-2011 o godz. 08:44:17 (770 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 I Ogólnoeuropejska Parada Romów

News
Bułgarski Komitet Helsiński powołując się na deklaracje przesłane do niego przez inne organizacje pozarządowe poinformował, iż I - sza w historii parada Romów odbędzie się 1 października 2011 r. równocześnie w wielu europejskich miastach.

Agencja informacyjna BGNES oświadczyła, że w rok po ogłoszeniu przez Francję swej antyromskiej polityki i latach nieopisanego rasizmu wobec Romów w całej Europie, 1 października 2011 będzie „Kamieniem Milowym Europejskich Romów”. Tego dnia, jak zapowiadają liderzy romscy oraz przedstawiciele antyrasistowskiego społeczeństwa Europy Romowie, wykonają swą powinność i pełni odwagi i zdeterminowani wykrzyczą słowa „Dosyć!” i „Stop!”

Źródło: novinite.com

Wysłany przez admin_zrp dnia 19-09-2011 o godz. 14:03:24 (802 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Przełom w sprawie sterylizacji kobiet w Czechach

News
Czeski Sąd Najwyższy: nowa nadzieja dla przymusowo wysterylizowanych kobiet romskich.

Czeski Sąd Najwyższy dał nową nadzieję dla Ivety Czerwieniakovej, romskiej kobiety z Ostrawy, iż może ona jeszcze otrzymać odszkodowanie za to, że 14 lat wcześniej została wysterylizowana bez swej świadomej zgody w Szpitalu Miejskim w Ostrawie. W roku 2008 sąd w Ołomuńcu nakazał szpitalowi jedynie przeproszenie poszkodowanej, gdyż z uwagi na rodzaj poniesionych strat prawo do ubiegania się o odszkodowanie przedawniło się.  Jednakże ostatni werdykt Sądu Najwyższego stwierdził, że sędziowie w Ołomuńcu nie wzięli pod uwagę faktu, czy obowiązujące ograniczenia są etyczne w tym konkretnym przypadku.

Sąd w Ołomuńcu początkowo kierował się opinią, że prawo do finansowej rekompensaty za naruszenie praw danej osoby zawsze podlega ograniczeniom oraz że Czervienakova zbyt późno złożyła pozew celem obrony swych praw osobistych. Tym niemniej w oparciu o poprzednie wyroki Trybunału Konstytucyjnego, Sąd Najwyższy przypomniał Sądowi w Ołomuńcu, że w niektórych indywidualnych przypadkach takie odszkodowanie może zostać przyznane.

Wysłany przez admin_zrp dnia 16-09-2011 o godz. 11:11:33 (798 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 3)

 Romano Atmo 34

News
Czwarty tegoroczny numer dwumiesięcznika Romano Atmo jest już dostępny. Jest to już 34 numer naszej gazety, w którym jak zwykle przedstawiamy najnowsze wieści ze świata Romów, wiele ciekawych artykułów oraz atrakcyjnych zdjęć.

Tradycyjnie numer zaczynamy od Newsów, a w nich m.in. o Międzynarodowym Programie Stypendialnym Romskiego Funduszu Edukacyjnego, o rozczarowaniu Dekadą Integracji Romów czy o uchwale Sejmu RP ustanawiającej 2 sierpnia Dniem Pamięci o Zagładzie Romów. W aktualnościach piszemy również o Ogólnopolskich Prezentacjach Kultury Mniejszości Narodowych, oraz o światowej premierze filmu „Cygan”. Publikujemy również ogłoszenie Instytutu Pamięci Narodowej w sprawie śledztwa dotyczącego zbrodni nazistowskiej.

Tematem numeru są uroczyste obchody Dnia Pamięci o Zagładzie Romów, które miały miejsce w dniach 1 i 2 sierpnia w Krakowie i Oświęcimiu. Polecamy również relację z czterodniowego Zjazdu Kobiet Romskich, który odbywał się w miejscowości Borne Sulinowo. Prezentujemy także tegoroczną edycję Międzynarodowego Taboru Pamięci Romów.

Kolejnymi atrakcjami numeru są artykuły o radzeniu sobie w kontekście różnic kulturowych autorstwa Agnieszki Kowarskiej oraz o corocznej pielgrzymce Romów do Sanktuarium maryjnego w Rywałdzie Królewskim.  Publikujemy również artykuł Wymiećmy ksenofobię z ulic, mówiący kampanii przeciw ksenofobii na polskich ulicach.

W dalszej części numeru piszemy o projektach na rzecz Romów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowanych przez Związku Romów Polskich.

Oprócz tego wiele atrakcji w naszych stałych działach. W cyklu Romowie na świecie, tym razem przedstawiamy Romów w Kolumbii, a w Nowościach wydawniczych przedstawiamy pozycje dla najmłodszych: „Gałązka z Drzewa Słońca” oraz „Opowieści Pogranicza”. Oczywiście nie zabrakło również nowej odsłony Horoskopu.

Na koniec warto zaznaczyć, że numer zrealizowaliśmy dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Przypominam również o prenumeracie, której szczegóły znajdą Państwo tutaj.


Wysłany przez admin_zrp dnia 13-09-2011 o godz. 09:52:13 (737 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Kolejne szkolenie WWPE

News
Władza Wdrażająca Programy Europejskie informuje o szkoleniu dla wnioskodawców chcących ubiegać się o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 1.3.1 – Projekty na rzecz społeczności romskiej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Szkolenie odbędzie się 15 września w Warszawie. Chętni do wzięcia udziału w szkoleniu proszeni są o odwiedzenie strony internetowej WWPE i wypełnienie znajdującego się tam formularza zgłoszeniowego oraz zapoznanie się informacjami organizacyjnymi.

Wysłany przez admin_zrp dnia 10-09-2011 o godz. 11:04:27 (995 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 W Olkuszu zagrał Romano

News
Koncert zespołu prowadzonego przez jedyną romską sołtys

Przegląd Olkuski informuje, iż 4 września na placu przed Miejskim Ośrodkiem Kultury w Olkuszu wystąpił zespół Romano. Zespół ten to rodzinna kapela ze Szczekocin (powiat zawierciański) składająca się z imponującej liczby czternastu osób. Przewodzi im kierownik zespołu Krystyna Kwiatkowska, która w Szczekocinach pełni także zaszczytną funkcję sołtysa.

Zespół powstał rok temu, dzięki wsparciu władz gminy, które m.in. zakupiły stroje estradowe dla członków zespołu. Romano skupia się w szczekocińskim domu kultury. Choć ich staż na scenie nie jest długi, gościli już na wielu imprezach, festynach, a nawet w telewizji. Ich najbliższym planem jest założenie w swoim rodzinnym mieście Centrum Kultury Romskiej i zorganizowanie Festiwalu Kultury Romskiej. Jak mówi pani Kwiatkowska: To niedobrze, że Śląsk nie ma swojej imprezy pokazującej nasze tradycje, naszą muzykę i taniec. Dlatego chcemy zorganizować w Szczekocinach, gdzie jest nas osiem rodzin, Pierwszy Śląski Festiwal Kultury Romskiej.

W repertuarze Romano znajdziemy wszystko, od pieśni Don Vasyla przez popularne polskie piosenki do nieśmiertelnych dyskotekowych hitów. Olkuskiej publiczności zdecydowanie przypadła do gustu muzyka Romano i licznie zgromadzili się przed Miejskim Ośrodkiem Kultury.

Wysłany przez admin_zrp dnia 06-09-2011 o godz. 14:37:19 (1243 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 1)

 Romano Kher wciąż pod znakiem zapytania

News
Ciąg dalszy walki o środki na Romskie Centrum Kultury i Edukacji

Jak donosi portal echodnia.eu stowarzyszenie Romano Waśt z Radomia złożyło wniosek o dofinansowanie budowy Romano Kher, czyli Romskiego Centrum Kultury i Edukacji. Obecnie projekt znajduje się na liście rezerwowej projektów z gwarancją na otrzymanie pieniędzy z Unii Europejskiej. Niestety jest jeden problem, warunkiem jest posiadanie przez stowarzyszenie wkładu własnego w wysokości 1 miliona 200 tysięcy złotych. Na chwilę obecną brakuje 300 tysięcy. Pozostała kwota, 900 tysięcy to koszt działki jaką Romowie otrzymali od miasta w roku 2008 za jeden procent jej wartości. Przygotowania do uruchomienia Centrum zaszły na tyle daleko, że niemądrze byłoby się teraz wycofać. Prezydent Andrzej Kosztowniak i Sławomir Szlachetka, skarbnik miasta obiecali przyjrzeć się bliżej sprawie. Jest szansa, że uda się skorzystać z zapisów ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie. Tymczasem Radni zobowiązali prezydenta miasta do podjęcia działań „umożliwiających pełne zabezpieczenie Romom wkładu własnego do inwestycji”.

Wysłany przez admin_zrp dnia 02-09-2011 o godz. 09:41:03 (1077 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

1053 newsów (106 stron, 10 na stronie)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 ]

     Stypendia

     Wsparcie

     Ogłoszenie IPN

     Monitoring

     Raport
W latach 2007-2013 strona ZRP 
była realizowana dzięki dotacji przyznanej przez Ministra Administracji i Cyfryzacji
w ramach realizacji Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce


Związek Romów Polskich
       www.romowie.com

Pierwszy romski portal w Polsce oparty o PHPNuke.
All logos and trademarks in this site are property of their respective owner. The comments are property of their posters, all the rest © 2006 by: Webmaster and Admin_ZRP.

PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Tworzenie strony: 0.15 sekund